pismo do Wojewody Śląskiego – MZBM

Kategorie: Aktualności   | 3 października, 2016

20160830_102203Sposób działania Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) i radnych koalicji proprezydenckiej, konkretnie „propodrazowskiej” (obecnie SLD-PO-TPDG) Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej, poprzez zakład budżetowy MZBM w Dąbrowie Górniczej, budzi moje zastrzeżenia od lat. Stąd wiele moich interpelacji w tym temacie i to już od 2007 roku. Zobacz przykładowo: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=39856#more-39856, także wpis na blogu jeszcze z 2009 r.: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=311#more-311.

Zachęcam także do przeczytania wpisów dotyczących MZBM na moim blogu:

MZBM – gminny?,

MZBM sięga dna,

Interpelacje MZBM…,

Interpelacje MZBM… – odpowiedzi prezydenta,

MZBM a wspólnoty,

a w szczególności olbrzymiej ilości komentarzy Mieszkańców pod nimi!

Ostatnia sesja robocza Rady Miejskiej (07.09.2016 r.) i słowa, które padały o MZBM, i o doskonałym jego zarządzaniu, np. wg Pana Wiceprezydenta M. Bazylaka (SLD), nie mogły pozostać bez echa, w świetle choćby komentarzy mieszkańców Dąbrowy Górniczej, o których przed chwilą wspomniałem. Wynikiem tego było skierowanie pisma do Wojewody Śląskiego przez radnych Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Dąbrowa Górnicza, dn. 26 września 2016 r.

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Dąbrowie Górniczej

                                                                                 Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek

                                                                                 Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

                                                                                 ul. Jagiellońska 25

                                                                                 40-032 Katowice

wniosek-1Dotyczy: Podjęcia czynności nadzorczych nad działalnością Gminy Dąbrowa Górnicza oraz wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Miejskiej

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Dąbrowie Górniczej zwraca się z prośbą o:

1) podjęcie czynności nadzoru nad działalnością Gminy Dąbrowa Górnicza w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi

2) wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr VII/100/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej (Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 142 poz.2673 z dnia 4 lipca 2011 r. z późniejszymi zmianami), której tekst jednolity został przyjęty Uchwałą Nr XIX/467/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 7 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej, w zakresie określonym w § 3 pkt 2 w brzmieniu „Prowadzenie administracji zleconej, a w szczególności kompleksowej obsługi wspólnot mieszkaniowych.”

UZASADNIENIE

wniosek-2wniosek-3Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych (dalej MZBM) jest samorządowym zakładem budżetowym stanowiącym jednostkę organizacyjną Gminy Dąbrowa Górnicza i nie posiada osobowości prawnej. MZBM działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz Statutu. Statut MZBM jest aktem prawa miejscowego o charakterze ustrojowo-organizacyjnym przyjętym na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym.

Jednym z rzeczywistych przedmiotów działań MZBM jest zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi. W obowiązującym stanie prawnym brak jednak podstaw do prowadzenia tego rodzaju działalności przez MZBM. Na podstawie art. 14 ustawy o finansach publicznych samorządowe zakłady budżetowe mogą wykonywać wyłącznie enumeratywnie w nim wymienione zadania własne jednostki samorządu terytorialnego (gminy). Przy czym katalog zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, które mogą być realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe jest węższy w stosunku do katalogu zadań własnych gminy określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Nie obejmuje on zadań własnych, które nie są realizowane w zakresie użyteczności publicznej w rozumieniu art. 9 ust 4 ustawy o samorządzie gminnym. Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy   o samorządzie gminnym, formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. Jest nią ustawa  z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. W myśl art. 7 ustawy o gospodarce komunalnej, w formie zakładu budżetowego nie może być prowadzona działalność wykraczająca poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Z powyższego wynika, iż samorządowy zakład budżetowy może realizować wyłącznie zadania o charakterze użyteczności publicznej przy jednoczesnym spełnieniu co najmniej jednego z warunków określonych w art. 14 ustawy o finansach publicznych. Podobne stanowisko zajął także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdzając, że działalność prowadzona przez podmioty komunalne w zakresie zarządzania nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy, a zadanie polegające na świadczeniu usług w zakresie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi nie może być wykonywane przez zakład budżetowy (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt IV SA/Gl 176/13, LEX nr 1532078).

W tej sytuacji uzasadnione jest stwierdzenie niezgodności z prawem pkt 2 § 3 Statutu na podstawie którego MZBM zarządza wspólnotami mieszkaniowymi. Pewnych trudności interpretacyjnych może przysporzyć niefortunna stylistyka pkt 2 § 3 Statutu.

W pierwszej kolejności konieczne jest zatem dokonanie jego interpretacji w związku z pozostałymi punktami § 3, w szczególności zaś z tytułem Rozdziału 2 Statutu – Przedmiot i zakres działania zakładu, w którym znajduje się § 3. Wykładnia systemowa pozwala uznać, iż „prowadzenie administracji zleconej, a w szczególności kompleksowej obsługi wspólnot mieszkaniowych” jest jednym z działań MZBM. W dalszej kolejności konieczne jest posłużenie się wykładnią językowa treści pkt 2. Przyjąć należy, że pojęcie kompleksowej obsługi wspólnot mieszkaniowych zawiera w sobie także zarządzanie nimi. Potwierdzenie takiej interpretacji stanowi odpowiedź na interpelację z dnia 28 lipca 2016 roku. W interpelacji nr BRM.0003.1284.2016 z dnia 28 lipca 2016 roku poproszono Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza „o udzielenie informacji na jakiej podstawie prawnej MZBM w Dąbrowie Górniczej zarządza wspólnotami mieszkaniowymi ?” W odpowiedzi na wyżej wymienioną interpelację zastępca Prezydenta Miasta Damian Rutkowski poinformował, że „podstawą prawną działalności dąbrowskiego MZBM jest uchwała nr VII/100/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej. Statut ten w § 3 pkt 2 stanowi, że zakres działania MZBM obejmuje również prowadzenie administracji zleconej, a w szczególności kompleksowej obsługi wspólnot mieszkaniowych.”

Sprzeczność z prawem pkt 2 § 3 nie budzi wątpliwości i ma charakter oczywisty. Ponadto, jego brzmienie można uznać za samodzielną podstawę do stwierdzenia istotnego naruszenia prawa materialnego poprzez wprowadzenie do aktu prawa miejscowego uregulowań sformułowanych w sposób trudny do odczytania (por. wyrok WSA w Opolu z dnia 13 września 2007 r., II SA/Op, LEX nr 433951).

Powyższe czyni wniosek zasadnym, wnosimy zatem jak na wstępie.

Grzegorz Jaszczura, Zbigniew Piątek, Jerzy Reszke, Mateusz Stępień, Piotr Ślusarczyk

Załączniki:

wniosek-zał.1wniosek-zał.2

Komentarze

13 komentarzy do “pismo do Wojewody Śląskiego – MZBM”

 1. antyukład, 3 paź 2016 o 10:24

  Dlaczego jeszcze wojewoda czy służby w Dąbrowie Górniczej nie działają oto jest pytanie?

 2. układ, 3 paź 2016 o 10:37

  do antyukład:
  to układ!

 3. Mieszkaniec Dąbrowiak., 3 paź 2016 o 12:19

  Dokładnie tak to co się dzieje w MZBM sposób zarządzania tą instytucją powinny zbadać służby Wojewody, można napisać pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o dorazną kontrole MZBM .

 4. iti, 4 paź 2016 o 9:14

  Póki RIO jest z układu to pisanie do niego jest stratą czasu.

 5. Kazimierz Jasionek, 4 paź 2016 o 12:43

  Należy wiedzieć jakie układy zrobił sobie Dyzma z RIO i wszystko będzie jasne. Wojewodowie się zmieniali i jakoś żaden z nich nie zainteresował się tym, co wyprawiają komuchy i im podobni w DG !!! Wazeliniarze Podrazo podobni z takich nic nie wartych PO i Towarzystwa Nieprzyjaciół DG dzielnie wspierają swego guru nawet w najbardziej idiotycznych sprawach, mając za nic interes mieszkańców !!!! Może dotrze w końcu do wojewody, że ta sitwa przegięła już za mocno pałę i zarządzi kontrolę z ludzi nie powiązanych z tą sitwą kpiarzy !!!!!!!!!!

 6. Komentator, 4 paź 2016 o 13:32

  Ciekawe co Pan radny ma do powiedzenia na temat obecnie dziejących się w Państwie rzeczy?

 7. Inka, 4 paź 2016 o 20:58

  Do komentator
  Co Pan komentator ma do powiedzenia na temat konkretnych działań jakie podejmuje Pan radny w interesie i dla dobra mieszkańców Dąbrowy Górniczej?
  A może idąc za przykładem zdecydowanej większości radnych w naszej radzie miejskiej Pan radny powinien się bardziej skupić np. na oświetleniu ulic i naprawie chodników?
  A może powinien pomyśleć na jaki jeszcze cel można by wydać środki publiczne których nie ma w nadmiarze. W końcu jakie to ma znaczenie czy Dąbrowa jest zadłużona na 300 mln czy więcej? Zawsze można postarać się o kolejny kredyt dla „dobra” mieszkańców.

 8. Mieszkaniec Dąbrowiak., 10 paź 2016 o 23:27

  Pani Agata Róg jest dyrektorem MOPS w Dąbrowie Górniczej ,a jej mąż jest wiceprezesem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach ,która kontroluje miasto finanse.Czy chodzi o ten ,,układ”? że prezydent […] stanowisko tej pani w zamian […]?

 9. Grzegorz Jaszczura, 11 paź 2016 o 14:11

  Tak w uzupełnieniu, bo mi się przypomniało. Opinia RIO była podpisana przez osobę o nazwisku Róg.

 10. informator, 23 paź 2016 o 9:46
 11. dodatkowa – sesja 10.01.2018 r. (odsłona 98) - Rolowana Dąbrowa, 12 sty 2018 o 0:00

  […] Właściwie wszystko zaczęło się od moich interpelacji dotyczących prowadzenia działalności komercyjnej (tzn. działalności przynoszącej zysk) przez zakład budżetowy MZBM w Dąbrowie Górniczej oraz pisma radnych Klubu Radnych PIS do wojewody (z dnia 26 września 2016 r.). Zobacz pismo do Wojewody Śląskiego. […]

 12. Okiem Jaszczura - problem MZBM – sesja 15.05.2019 r. - Rolowana Dąbrowa, 23 maj 2019 o 10:26

  […] wniósł Wojewoda oraz sąd WSA w Gliwicach, nie pisząc o radnych Klubu Radnych PIS. Zobacz i zobacz. Tu przypominam, że czekamy na rozpatrzenie sprawy w Naczelnym SA w Warszawie! Ale to, jak prawie […]

 13. Okiem Jaszczura - MZBM, co dalej z targowiskami? - Rolowana Dąbrowa, 10 mar 2020 o 14:30

  […] Ps Prosi się jeszcze o dodanie w tym wpisie o fakcie, że lada dzień (konkretnie 03.03.2020 r., godz. 14.00.) ma być ogłoszony wyrok sądu NSA w Warszawie w sprawie kasacji Gminy co do wyroku Sądu WSA w Gliwicach podważającego treść Statutu MZBM! Jaki będzie wyrok dowiemy się w marcu, nota bene po 2,5 latach!!! A zaczęło się tak niewinnie od pisma Klubu Radnych PIS do Wojewody, jeszcze 26.09.2016 r.Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=39994#more-39994. […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie