CAM00265Dzisiaj wyjątkowo, info dla wszystkich przedsiębiorców w Polsce! Rząd p. premiera Donalda Tuska (koalicja POPSL, Unia Europejska) od dzisiaj uprościł specjalnie dla Was przepisy dotyczące używania samochodów osobowych i nie tylko!

To wspaniała wiadomość dla wszystkich przedsiębiorców!” 🙂 Przyczyni się to wręcz „aberracyjnie” do ułatwienia sposobu prowadzenia biurokratycznej księgowości w Waszych przedsiębiorstwach i lawinowo zwiększy Wasze dochody!

Teraz „okólnik”, który jako firma prowadząca m.in. usługi księgowe, opracowaliśmy dla naszych Klientów. A co tam, przy takiej okazji niech wszyscy skorzystają, nie będziemy egoistami. Troszkę się boję czy jestem w zgodzie z przepisami, udostępniając takie poważne opracowanie za darmo, ale jak co, to powiem, że to w wolontariacie dla unioeuropejskiego państwa Polskiego. Na pewno chciałby takiej postawy ode mnie np. idol lewactwa pan J. Owsiak! On też niech skorzysta. 🙁

ZMIANY W VAT OD 1 KWIETNIA 2014 r.

(to nie Prima dies Aprilis!)

Z dniem 1 kwietnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jej celem wg ustawodawców jest kompleksowe uregulowanie zasad odliczania i rozliczania wydatków dotyczących tzw. pojazdów samochodowych.

201209091192„Pojazd samochodowy” to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h (np. samochód, motocykl, czterokołowiec w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym) – o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Dotąd przy zakupie „zwykłych” samochodów osobowych można było odliczyć 60% VAT, ale nie więcej niż 6 tys. zł. Nie było możliwości odliczenia VAT od paliwa do takiego pojazdu, ale można było odliczać pełen VAT od wydatków, np. na części bądź naprawy.

Odliczenie VAT od samochodów – nowe regulacje

Nowe przepisy przewidują zaś od 1 kwietnia 2014 r. ograniczenie odliczania VAT do 50% kwoty podatku w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi dotyczącymi:

1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich części składowych;

2) używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, związane z tą umową, inne niż poniższe;

3) nabycia lub importu paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy bądź konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.

To ograniczenie w odliczaniu nie ma zastosowania, a więc przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT:

1) w przypadku gdy pojazdy samochodowe są:

a) wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika lub

b) konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą, jeśli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie;

2) do towarów montowanych w pojazdach samochodowych i do związanych z tymi towarami usług montażu, naprawy i konserwacji, jeżeli przeznaczenie tych towarów wskazuje obiektywnie na możliwość ich wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, np. taksometr w taksówkach.

201209091202Pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeśli:

1) sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub

2) konstrukcja tych pojazdów wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą jest nieistotne (co musi być odpowiednio udokumentowane) – do takich pojazdów należą:

– pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:

a) klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub

b) z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;

– pojazdy samochodowe, inne niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu;

– pojazdy specjalne, które spełniają również warunki zawarte w odrębnych przepisach, określone dla następujących przeznaczeń:

a) agregat elektryczny/spawalniczy,

b) do prac wiertniczych,

c) koparka, koparko-spycharka,

d) ładowarka,

e) podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych,

f) żuraw samochodowy

– jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym wynika, że dany pojazd jest pojazdem specjalnym.

Podatnicy wykorzystujący wyłącznie do działalności gospodarczej pojazdy samochodowe, dla których są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami na druku VAT-26.

• Ewidencja przebiegu pojazdu jako potwierdzenie wykorzystywania samochodu wyłącznie do celów firmowych

Jak wskazano wyżej, samochód będzie uznany za wykorzystywany tylko do celów firmowych, gdy podatnik będzie prowadził ewidencję przebiegu pojazdu (z wyjątkami, o których mowa dalej). Ewidencję tę należy prowadzić od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej do dnia zakończenia jego wykorzystywania wyłącznie do tej działalności. W przypadku samochodów nabytych (zaimportowanych, leasingowanych, itp.) przed 1 kwietnia br., ewidencję tę należy prowadzić począwszy od dnia, w którym po 31 marca br. podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami.

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 • numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
 • dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
 • stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,
 • wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu
 1. kolejny numer wpisu,
 2. datę i cel wyjazdu,
 3. opis trasy skąd – dokąd,
 4. liczbę przejechanych kilometrów,
 5. imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem

wpis ten będzie musiał być potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem,

 • liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji.

201209091200W przypadku, gdy pojazd samochodowy będzie udostępniany osobie niebędącej pracownikiem podatnika, ww. wpis będzie dokonywany przez osobę, która udostępnia pojazd. Wpis ten musi obejmować: kolejny numer wpisu, datę i cel udostępnienia pojazdu, stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu, liczbę przejechanych kilometrów, stan licznika na dzień zwrotu pojazdu oraz imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd. W tym przypadku nie będzie trzeba wpisywać opisu trasy. Jest to logiczne, bo podatnik udostępniający pojazd może nie posiadać wiedzy na ten temat.

201209091206Ewidencji przebiegu pojazdu nie trzeba prowadzić do samochodów przeznaczonych wyłącznie do: odprzedaży i sprzedaży (w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika) oraz oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze – jeżeli odprzedaż, sprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych pojazdów stanowi przedmiot działalności podatnika (art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT w brzmieniu od 1 kwietnia br.). Użycie w tym przepisie wyrazu „wyłącznie” wyraźnie wskazuje, że zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji nie obejmuje sytuacji, gdy pojazdy będą wykorzystywane – choćby przejściowo – do innych celów (np. do jazdy próbnej, użytku służbowego podatnika, itp.). Zatem w odniesieniu do pojazdu, który np. jest przeznaczony do odprzedaży, ale przed jej dokonaniem będzie wykorzystywany przez podatnika jako pojazd demonstracyjny, będzie obowiązek prowadzenia ewidencji. Nie trzeba prowadzić ewidencji także w przypadku wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej, jeśli podatnik – dla uproszczenia (dobrowolnie) – zdecyduje się korzystać z ograniczonego prawa do odliczenia podatku VAT (tj. do wysokości 50% kwoty podatku) lub gdy podatnikowi nie będzie przysługiwało w ogóle prawo do odliczenia (z uwagi na wykorzystywanie tych pojazdów wyłącznie do działalności zwolnionej z VAT). Ewidencji, o której mowa, nie będzie trzeba też prowadzić do samochodów, które – ze względu na swoją konstrukcję – będą uznane za wykorzystywane wyłącznie do celów firmowych.

Odliczenie VAT od paliwa i innych wydatków dotyczących samochodów

Od 1 kwietnia 2014 r. podatnik będzie mógł odliczyć 50% podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących poniesienie wydatków na zakup a także eksploatację samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanego zarówno do działalności gospodarczej jak i do celów prywatnych. Wyjątkiem jest odliczenie VAT od zakupu paliwa; 50% podatku Vat z faktur dokumentujących zakup paliwa będziemy mogli odliczyć dopiero od 1 lipca 2015 roku.

Powyższe wyłączenie prawa odliczania VAT od paliw nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej.


Użytkowanie do celów mieszanych

Innymi słowy, od 1 kwietnia 2014 r. przedsiębiorcy, którzy kupią samochód o masie do 3,5 tony i przeznaczą go do użytku w celach częściowo służbowych i częściowo prywatnych mogą odliczyć 50% VAT naliczonego przy nabyciu, a od aut używanych wyłącznie do działalności gospodarczej – cały naliczony podatek. Oznacza to, że wysokość odliczenia zależy od sposobu użytkowania pojazdu.

Ograniczenie 50% dotyczy pojazdów do 3,5 tony (tj. osobowych i tzw. aut z kratką – samochód osobowy z homologacją ciężarową). Nie ma ono zaś zastosowania np. do pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie kierowcą czy pojazdów mających otwartą część do przewozu ładunków.

50% odliczenie VAT obejmuje też niektóre wydatki eksploatacyjne (np. na serwis, myjnię, wymianę opon) związane z użytkowaniem pojazdu w celach mieszanych (firmowo-prywatnych), lecz jak na razie nie dotyczy paliw. Możliwość odliczenia 50% VAT z faktur za paliwa ma się pojawić dopiero od 1 lipca 2015 r.

W związku z powyższym od 1 kwietnia br. do 3 niemal identycznych samochodów z nadwoziem kombi czy hatchback mogą mieć zastosowanie 3 różne zasady odliczania VAT od paliwa:

a) przedsiębiorca używający zwykłego auta osobowego przed 1 lipca 2015 r. nie odliczy VAT od paliwa w ogóle;

b) jeżeli pojazd ma homologację ciężarową i ładowność co najmniej 500 kg lub większą, to odliczy połowę VAT naliczonego;

c) gdy jednak sposób wykorzystywania pojazdu potwierdzony szczegółową ewidencją przebiegu wykluczy użycie go do celów prywatnych, to podatnik odliczy pełen VAT wykazany w fakturze za paliwo.

Nowelizacja zakłada, że pełne odliczenie VAT przysługuje jedynie w wypadku wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej (np. tylko do wynajmu samochodów w ramach prowadzonej działalności), co trzeba wykazać. To jednak wymaga zgłoszenia (w ciągu 7 dni) w urzędzie skarbowym i prowadzenia szczegółowej ewidencji ich przebiegu. Niezłożenie informacji w określonym terminie skutkować ma odpowiedzialnością karnoskarbową podatnika, jeżeli jednocześnie doszło do nieprawidłowego odliczenia podatku. Zmiana wykorzystania samochodu musi być zaś zgłaszana fiskusowi najpóźniej przed dniem tej zmiany.

201209091196W praktyce przedsiębiorcy prowadzący działalność w miejscu zamieszkania nie mogą zatem odliczać 100% VAT. W przypadku bowiem osób fizycznych mających firmę w domu niemożliwe jest obiektywne stwierdzenie, że samochód jest wykorzystywany jedynie dla celów firmowych (bez jego użycia np. w czasie wolnym od prowadzonej działalności na cele osobiste), co zapewne wytkną podatnikowi organy podatkowe.

1.4. Zachowanie tzw. praw nabytych przez podatników użytkujących samochody na podstawie umowy najmu, leasingu, itp.

Ustawodawca zdecydował się na zachowanie tzw. praw nabytych w zakresie odliczania VAT od czynszu najmu, rat leasingowych, itp. dotyczących pojazdów samochodowych, w stosunku do których przed 1 kwietnia 2014 r. przysługiwało nieograniczone prawo do odliczenia VAT (dotyczy np. samochodów o ładowności powyżej 500 kg, posiadających homologację ciężarową). Powyższe będzie miało zastosowanie do umów zawartych przed dniem 1 kwietnia br., bez uwzględniania zmian tych umów po tym terminie. Warunkiem zachowania praw nabytych będzie wydanie podatnikowi ww. pojazdu przed 1 kwietnia br. Konieczne będzie także zarejestrowanie umowy najmu, leasingu, itp. we właściwym urzędzie skarbowym najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji, czyli do 2 maja 2014 r. (30. dzień przypada 1 maja br., ale jest to dzień wolny).

Zaznaczamy, że – po spełnieniu ww. warunków – podatnik będzie mógł odliczać cały VAT tylko od czynszu najmu, rat leasingowych, itp. dotyczących ww. pojazdu. Natomiast VAT od pozostałych wydatków (np. od zakupu paliwa, wydatków na naprawy samochodu) będzie odliczany na „nowych” zasadach, czyli w wysokości:

– 50% kwoty podatku – jeżeli pojazd będzie wykorzystywany do celów mieszanych,

– w całości – jeżeli samochód będzie wykorzystywany tylko do działalności gospodarczej (po spełnieniu dodatkowych warunków – m.in. prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu).

Podsumowanie powyższych rozważań przedstawiamy w formie tabeli. Obrazuje ona procentowe określenie wysokości przysługującego odliczenia VAT od wydatków na pojazdy samochodowe o dopuszczalnej ładowności nieprzekraczającej 3,5 tony, które będą poniesione od 1 kwietnia 2014 r., w zależności od tego, czy pojazd wykorzystywany będzie na cele mieszane (prywatne i firmowe), czy wyłącznie do celów firmowych.

nabycie, import, wytworzenie pojazdu samochodowego

cele prywatne i firmowe

cele wyłącznie firmowe

50%

100%*

najem, leasing, itp.
(odliczanie VAT od czynszu najmu, rat leasingowych, itp.)

umowa zawarta przed 1 kwietnia 2014 r. i przed tym terminem nastąpiło wydanie pojazdu umowa zawarta:
1) po 31 marca 2014 r., lub
2) przed 1 kwietnia 2014 r.,
ale samochód wydano po
31 marca 2014 r.

ładowność ≥ 500 kg**

ładowność < 500 kg**

cele prywatne
i firmowe

cele wyłącznie
firmowe

100%
– konieczne
zarejestrowanie umowy
najmu (leasingu, itp.)
w urzędzie skarbowym

cele prywatne i firmowe

cele wyłącznie firmowe

50%

100%*

50%

100%*

paliwo

cele prywatne i firmowe

cele wyłącznie firmowe

ładowność ≥ 500 kg**

ładowność < 500 kg**

100%*

50%

0%
(do 30 czerwca 2015 r.)

towary montowane w pojazdach i usługi z tym związane

100%

(bez względu na to, czy pojazd wykorzystywany jest do celów wyłącznie firmowych, czy również do celów prywatnych)
– dotyczy towarów, których przeznaczenie obiektywnie wskazuje, że mogą być wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej (np. taksometry montowane w taksówkach) oraz usług ich montażu, konserwacji, itp.

inne wydatki (naprawy, konserwacje, itp.)

cele prywatne i firmowe

cele wyłącznie firmowe

50%

100%*

Legenda:

* Warunkiem odliczania 100% VAT jest złożenie informacji do urzędu skarbowego o wykorzystywaniu pojazdu wyłącznie do celów firmowych i prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu (nie dotyczy pojazdów przeznaczonych do odsprzedaży, sprzedaży i do oddania wyłącznie na wynajem, leasing, itp., gdy odsprzedaż, sprzedaż, najem, itp. stanowi przedmiot działalności podatnika oraz samochodów konstrukcyjnie przeznaczonych wyłącznie do celów firmowych – w tym przypadku konieczne może być przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego).
** W tabeli przyjęto pewne uproszczenie, tj. za pojazdy o ładowności ≥ 500 kg należy rozumieć pojazdy samochodowe (inne niż samochody osobowe) mające 3 lub więcej liczby miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy, które posiadają homologację ciężarową. Z kolei za pojazdy o ładowności < 500 kg należy rozumieć samochody osobowe i inne niż samochody osobowe pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:

a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg,

b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 493 kg,

c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 500 kg.

             

Omawiana nowelizacja ustawy o VAT wprowadza też tzw. „system korekt”. Będzie on stosowany w sytuacji, gdy nastąpi zamiana celu wykorzystywania pojazdu samochodowego – tj. z wykorzystywania do celów mieszanych na wykorzystywanie wyłącznie do celów firmowych (i odwrotnie). Zmiana ta – o ile nastąpi w okresie 60 miesięcy (lub 12 miesięcy – dotyczy pojazdów o wartości początkowej nieprzekraczającej 15.000 zł), licząc od miesiąca nabycia pojazdu (importu, oddania do używania pojazdu) zobowiąże lub uprawni do korekty VAT odliczonego od zakupu (importu, itp.) tego pojazdu.

cbdo

Dziękujemy panie premierze D. Tusk!!!

Komentarze

11 komentarzy do “Uproszczenia dla przedsiębiorców wg D. Tuska”

 1. Syf, 1 kwi 2014 o 10:54

  To proste, ale dziękuję za wysiłek w publikacji.

 2. iti, 1 kwi 2014 o 11:26
 3. iti, 1 kwi 2014 o 11:27

  „Minister gospodarki dodaje, że taka forma wsparcia dla firm jest uczciwa i pomaga zredukować szarą strefę. Zdaniem Janusza Piechocińskiego polskim firmom wciąż nie udało się „dojść do formy” po kryzysie ekonomicznym, więc pomoc podatkowa ze strony państwa jest im potrzebna.”

 4. Zbyszek, 2 kwi 2014 o 11:11

  Niezła katastrofa.

 5. ffg, 2 kwi 2014 o 22:22

  SUPER

 6. info, 3 kwi 2014 o 10:50
 7. Kazimierz Jasionek, 3 kwi 2014 o 14:51

  Odnośnie samochodów służbowych, to przez te wszystkie ostatnie lata na ten temat wyrobiłem sobie odpowiednie zdanie. Na co dzień widzę tych co to dochrapali się wysokich stanowisk w firmach i spółeczkach, w garażu mają po 2 prywatne samochody i pomimo tego wszędzie wożą swe tłuste d…. tylko służbowymi !!! Chcą się wozić służbowymi to niech ponoszą cwaniaki koszty tej wygody !!!! Mam przykład u siebie po sąsiedzku i widzę, jak niektóry z tych cwaniaczków wykorzystują stanowisko załatwione im przez towarzyszy (chociaż jest już jeden taki na emeryturze) i codziennie wykorzystuje ten przywilej jeżdżąc na działkę i gdzie tylko popadnie!!!! Przypomnę tylko o wożeniu swego tłustego d….ka przez Zagułę. Sprawa była opisywana w prasie i chociaż mu się samochód służbowy nie należał, to korzystał z niego chętnie. Z prasy można było się dowiedzieć że codziennie pokonywał nawet 400 km (2 razy do Jaworza i z powrotem, a jeszcze na jakiś obiadek koło Centurii zboczył). I co myślicie blogowicze, czy o tych wyjazdach nie wiedział Dyzma Podraza ???? Oczywiście, że odbywało się to za jego aprobatą !!! Chcą karierowicze wozić d….ka służbówkami to niech płacą!!! Właśnie ci co mają wysokie stanowiska i taką również pensję próbują oszkubać nas wszystkich i dobrze się stanie jeżeli skarbówka się im do tych d… dobierze !!!!!!

 8. KNP, 7 kwi 2014 o 12:55

  Tylko Kazimierz Jasionek: tu chodzi akurat o przedsiębiorców, a nie urzędników którzy i tak wynajmują kolejnego urzędnika do prowadzenia kolejnej biurokracji w urzędzie, za pana pieniądze także!!! Reasumując trochę nie w temacie.

 9. Kazimierz Jasionek, 8 kwi 2014 o 15:42

  Do KNP,
  Zgadzam się całkowicie, że się trochę rozminąłem z tematem, lecz zrobiłem to z pełną premedytacją. Chciałem tym swoim komentarzem przypomnieć przy okazji wszystkim blogowiczom zachowanie niektórych urzędasów wykorzystujących swoje stanowiska dla tak niecnych celów !!!!!

 10. DK, 22 cze 2015 o 7:57
 11. git, 27 sie 2015 o 7:10

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie