Odpowiedź na list otwarty Z. Podrazy

Kategorie: Aktualności   | 8 marca, 2017

SKMBT_C224e17030810051_0001Sprawy związane z wdrożeniem nowego Prawa Oświatowego w Dąbrowie Górniczej z jednej strony wydaje się, że rozwijają się niezwykle dynamicznie, ale z drugiej strony faktycznie stoją w miejscu. Dzieje się tak ze względu na stanowisko Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) oraz lewicowej koalicji (SLD, czyli Wspólnie…, PO, TPDG, DWS) Rady Miejskiej go wspierającej. Zobacz. Mimo właściwie pozytywnej opinii Śląskiego Kuratorium Oświaty (aczkolwiek warunkowej!), co do nowej sieci szkół podstawowych i gimnazjów, a także szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, zaproponowanych w projektach uchwał przez Pana Prezydenta Z. Podrazę (SLD), Pan Prezydent niestety nie chce iść na kompromis, lecz pozostaje przy swoim, moim zdaniem błędnym zdaniu. Wspomniałem o tym tutaj. Wystosował list otwarty, w którym sugeruje podanie kuratorium do sądu.

W związku z tą nerwową reakcją Pana prezydenta Z. Podrazy (SLD) publikuję odpowiedź na jego list otwarty:

Odpowiedź na list otwarty Pana prezydenta Z. Podrazy

CAM02872Odnosząc się do listu otwartego Pana prezydenta Zbigniewa Podrazy należy zauważyć, iż jest on przesiąknięty aspektami politycznymi. Stara się on wykorzystać aktualną walkę z przeciwnikiem politycznym, jakim dla niego jest PiS, dla przykrycia faktycznej podstawy proponowanego projektu organizacji sieci placówek oświatowych, jednocześnie nie ustosunkowując się merytorycznie do meritum sprawy. Samo stwierdzenie „to nie jest nasza reforma” wyjaśnia wiele!

Być może reforma Pana prezydenta to jest ta, która zakłada:

– naukę nawet na trzy zmiany lub w klasach łączonych,

– ograniczanie nauki historii, języka polskiego,

– propagowanie wdzięczności armii sowieckiej,

– zajęcia wychowania fizycznego koedukacyjne, czyli chłopcy z dziewczętami,

– najniższe płace dyrektorów placówek oświatowych w porównaniu z innymi samorządami,

– niskie dodatki dla nauczycieli,

– dramatycznie niskie płace pracowników administracji i obsługi znacznie poniżej płacy minimalnej,

– zapewnienie dyrektorom tylko 70% budżetu na prowadzenie placówek oświatowych, reszta to ręczne sterowanie, aby wydać jak najmniej,

etc.

Jest takie powiedzenie: „Jak nie wiadomo do końca, o co chodzi to chodzi o pieniądze”. Miasto prowadzi rozległe inwestycje, zaciąga kredyty nadmiernie się zadłużając. Gdzie można znaleźć brakujące środki? W największym dziale wydatków budżetowych, jakim jest oświata.

Czy wydanie 236 milionów zł z 676 milionów zł, to dużo czy mało, to rzecz względna. Należy wydawać optymalnie. Tyle, aby zapewnić najlepsze warunki do nauki i rozwoju dla dzieci i młodzieży oraz pracy dla nauczycieli i pracowników samorządowych.

Stwierdzenie, że z subwencji pochodzi tylko 120 mln ma sprawiać wrażenie, że państwo daje za mało, a wspaniały Pan Prezydent drugie tyle, łaskawie dokłada, może z „własnej kieszeni”?. Dlatego należy wyjaśnić, że subwencja oświatowa jest tylko częścią dochodu gminy, jest instrumentem wyrównawczym, ograniczającym skutki nierównego dostępu do dochodów publicznych. W ten sposób ustawodawca zapewnia mieszkańcom gmin usługi o tym samym standardzie i za zbliżoną cenę. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dzieli część oświatową subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Dokonuje tego podziału, biorąc pod uwagę zakres zrealizowanych przez te jednostki zadań oświatowych, jednakże z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych i oddziałów ogólnodostępnych w przedszkolach z oddziałami integracyjnymi (art. 28 ust. 5 u.d.j.s.t.). Ustawodawca w art. 28 ust. 6 u.d.j.s.t. wskazał tylko kilka kryteriów, które powinien uwzględnić minister przy określaniu w rozporządzeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Kryteria te dotyczą typów oraz rodzajów szkół i placówek prowadzonych przez gminy, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach i placówkach.

Rozporządzenie MEN w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 w paragrafie 2 precyzuje, na co przeznaczona jest subwencja oświatowa:

§ 2. Podział części oświatowej jest dokonywany w szczególności z uwzględnieniem:

1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2) dotowania publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;

3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, o którym mowa w art. 70a ustawy wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 5;

4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy wymienionej w § 1 ust. 2 pkt 5 oraz udzielaniem nauczycielom urlopów dla poratowania zdrowia;

6) dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;

7) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych;

8) finansowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w art. 71b ust. 2a ustawy wymienionej w § 1 ust. 1;

9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;

10) finansowania wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;

11) finansowania kosztów prac komisji egzaminacyjnych powoływanych przez jednostki samorządu terytorialnego w związku z awansem zawodowym nauczycieli;

12) finansowania zadań związanych z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

13) finansowania zadań związanych z doradztwem zawodowym.

Jak z powyższego wynika pozostałe środki przeznaczone na prowadzenie placówek oświatowych zapewnia samorząd z pozostałych dochodów. Pan prezydent Zbigniew Podraza, nic nie wspomina o tym, że prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym samorządu, a subwencja od tego roku obejmuje tylko sześciolatki. Decyzja o objęciu subwencją sześciolatków związana jest z reformą tego rządu, a nie tzw. „naszą reformą”.

Niepokojącym zjawiskiem obserwowanym w ostatnim okresie czasu w mieście jest:

 1. Łączenie szkół:

– połączenie szkół specjalnych prowadzące do powstania „molocha oświatowego” i  oszczędności w związku z opuszczeniem budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 6,

–  włączenie Szkoły Podstawowej nr 3 do Zespołu Szkół Sportowych i opuszczenie obecnego budynku,

– włączenie czterech samodzielnych gimnazjów do szkół podstawowych z konsekwencją zamykania budynków czy to szkoły podstawowej, czy gimnazjum po wyjściu klas  gimnazjalnych,

2. Tworzenie zespołów szkolno-przedszkolnych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Należy się tylko domyślać, że może chodzić o finansowanie zadania własnego z subwencji oświatowej. Większa ilość dzieci w szkole, umożliwia dodatkowo pokrycie własnego zadania, jakim są przedszkola z subwencji oświatowej. Ciekawe, ile dostają dyrektorzy szkół, w których są przedszkola lub oddziały przedszkolne środków z subwencji a ile na zadania własne? Ciekawe, jaka jest subwencja na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej a jakie są koszty jego utrzymania po ostatnich zmianach?

Pan Prezydent Zbigniew Podraza przygotowując projekt omawianej uchwały przyjął błędne założenia i cele przeprowadzanych zmian:

 1. Celem nowej Ustawy Prawo Oświatowe jest powstanie małych szkół integrujących dzieci i młodzież, od pierwszej do ósmej klasy, zwiększenie bezpieczeństwa uczniów i podniesienie poziomu nauczania, a nie podział kształcenia w dwóch budynkach:

w jednym klasy I – III lub I – IV,

w drugim IV – VIII lub V – VIII.

 1. Do analizy powstania nowych szkół podstawowych nr 1, 7, 14, 22, przyjęto obwody z roku 1996, zamiast utworzyć nowe granice obwodów pod kątem założeń reformy, jak również wyeliminowania wielozmianowości w dąbrowskich szkołach podstawowych.

Natomiast zmiany w obwodach mają potwierdzić założenia wprowadzanego projektu przez Przedstawicieli Organu Prowadzącego i po wyjściu ostatnich klas gimnazjalnych wycofanie się z kształcenia w dwóch budynkach nie zważając na wielozmianowość.
To, że przyjęte obwody są niewłaściwe świadczyć może konieczność nauki w Szkole Podstawowej nr 12 na trzy zmiany.

 1. Przyjęto negatywne perspektywy demograficzne, chociaż założenia polityki państwa w tym zakresie są nastawione na stopniowy wzrost urodzeń i powinny być wzięte pod uwagę.
 2. Łącząc samodzielne gimnazja ze szkołami podstawowymi założono w niedalekiej przyszłości wycofanie się z kształcenia w dwóch budynkach. Takie rozwiązanie spowoduje nie tylko wielozmianowość, ale ułatwia „zejście” z budynków, gdyż w przypadku powstania szkół podstawowych, przy ich likwidacji wymagana byłaby zgoda kuratora.
 3. Powołanie Szkoły Podstawowej Sportowej spowoduje lepsze wykorzystanie obiektów, wyposażenia oraz kadry trenerskiej Zespołu Szkół Sportowych. Planowane przeniesienie Szkoły Podstawowej nr 3 z nowo utworzonymi oddziałami sportowymi spowoduje zaburzenia w sieci szkół podstawowych oraz zmianowość w jedynej w dzielnicy Szkole Podstawowej nr 30.

I na koniec tylko jedno pytanie. Panie Prezydencie czy dla dobra dzieci zgadza się Pan na trzyzmianowość w Szkole Podstawowej nr 12, zakładając likwidację budynku Szkoły Podstawowej nr 8?

Przewodniczący Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”

 Pracowników Oświaty w Dąbrowie Górniczej Jan Kurczek

 

Radny Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej Grzegorz Jaszczura

 

Radny Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej Zbigniew Piątek

Komentarze

10 komentarzy do “Odpowiedź na list otwarty Z. Podrazy”

 1. Ewa, 8 mar 2017 o 9:24

  Tak trzymać!

 2. Kazimierz Jasionek, 8 mar 2017 o 12:38

  A czego się możemy mądrego spodziewać po Zarazie ??? Cytat: ” wspaniały Pan Prezydent drugie tyle, łaskawie dokłada, może z „własnej kieszeni”???. Przede wszystkim nie wspaniały (może tylko dla swych d….lizów) a po drugie z własnej kieszeni ???? […] Widać wyraźnie że 2 kadencje grzania swej d…. na takich stanowiskach to i tak za długi okres. Więcej kadencji sprawowania władzy w tych nic nie wartych samorządach lasuje niektórym […].

 3. Kasia, 8 mar 2017 o 22:56

  W Dąbrowie zajęcia pozalekcyjne nadal nauczyciele prowadzą za darmo w wymiarze 2 i więcej godzin mimo że art 42 został skreślony. Pedagogom szkolnym prezydent zwiększył pensum do 22 godzin mimo że w sąsiednich miastach nadal pracują 20 godzin. Dzieci niepełnosprawne dwa szkołach ogólnodostępnych otrzymują minimalną ilość godzin rewalidacji czyli 2 mimo że jest na nie zwiększony wskaźnik subwencji. Na psychologów w szkole nie ma pięniędzy,proszę sprawdzić w ilu szkołach Dąbrowskich jest psycholog. O pracy po połączeniu w Zespole Szkół Specjalnych proszę zapytać pracowników…..

 4. boszka, 9 mar 2017 o 15:47

  witam czemu Pan nie startuje w wyborach na Prezydenta tylko szczuje ,czemu Pan nie kontroluje konkursów na dyrektorów w szkołach i przedszkolach gdzie ludzie z trzepaka sa dyrektorami szkół i jeszcze za pomocą staltingu są ludźmi roku Dg […] nr […] gdzie dzieci zmuszane były do wysyłania maili smsów za punkty dla pani dyrektor do sprawowania na panią dyr do konkursów gdzie Pan był gdzie Pan był

 5. Marcel, 9 mar 2017 o 15:57

  Jak głosowali radni PiS odnośnie omawianej uchwały?

 6. Grzegorz, 9 mar 2017 o 16:17
 7. Grzegorz, 9 mar 2017 o 17:22

  do boszki: ???

 8. Grzegorz, 9 mar 2017 o 17:24

  do boszki:
  1. szczęśliwie Pani nie będzie mi rozkazywać
  2. co do reszty to chyba właściwa byłaby prokuratura,
  3. ew. prezydent miasta
  Do dzieła!

 9. Kazimierz Jasionek, 10 mar 2017 o 16:09

  Boszka. A na sesje RM to się chodzi??? Ogląda się tych d…lizów Dyzmy jak głosują ???? Z jakimś plakatem z wypisanym niezadowoleniem w stosunku do tej sitwy kolesi się stało ??? Zarazie się wygarnęło co się o nim myśli ???? Tylko strach pozostał i to do kogo, do tego małego […] !!!! Pokaż co umiesz i na co cię stać, a pretensje jakieś idiotyczne do najlepszego radnego wsadź sobie w buty !!!!

 10. metropolia, 14 mar 2017 o 6:42

  A może by ktoś łaskawie spytał mieszkańców Dąbrowy czy chcą metropolii? Tak jak w Jaworznie zapytano i 76% jest przeciw. To jets sprawa fundamentalna, gdyż bogate miasto jakim jets DG wchodzi do tworu z którego nie ma ucieczki i zyskuje status Nowej Huty u boku Katowc. Gdzie tu jakiś samorząd i samorządność w tej Górniczej Dabrowie skoro takie rzeczy robi sie po cichu, nie pytając nawet mieszkańców? Komuną jedzie na 30 kilometrów. Nawet gorzej niż komuną, ta oryginalna komuna bardziej się z ludźmi liczyła.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie