W uzupełnieniu wpisu dotyczącego rosnącego w górę składowiska odpadów na działce spółki miejskiej Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A., przy al. Zagłębia Dąbrowskiego w Gołonogu, dzisiaj kolejna moja interpelacja i odpowiedź Pana Prezydenta M. Bazylaka. Zobacz także: nowe składowisko odpadów.

Treść interpelacji jeszcze z 19 listopada 2021 r. była następująca:

Dąbrowa Górnicza, dn. 19.11.2021 r.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: tymczasowego składowiska odpadów przy al. Zagłębia Dąbrowskiego, c.d.

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, odpowiedzi Pana Prezydenta na moje interpelacje: z dnia 06.10.2021 r. (znak BRM.0003.1001.2021) i z dnia 27.10.2021 r. (znak BRM.0003.1009.2021),  dotyczące działki zlokalizowanej przy al. Zagłębia Dąbrowskiego (nr działki 1/15, arkusz 38) będącej własnością PM MZUM.PL S.A., czyli Gminy Dąbrowa Górnicza, proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Wydział Ochrony Środowiska UM w Dąbrowie Górniczej wszczął postępowanie administracyjne wyjaśniające prawne aspekty składowania odpadu na działce nr 1/15, arkusz 38, należącej do MZUM.PL, tj. czy strony umowy mają pozwolenie na przetwarzanie odpadów?

Wydział Ochrony Środowiska […] nie udzielał zezwolenia na przetwarzanie odpadów na przedmiotowej działce. Zezwolenie wydaje się na wniosek, a do Urzędu nie wpłynął wniosek w tym zakresie. Ponadto, informuję, że nie ma podstaw do wszczęcia postępowania z urzędu w tej sprawie. (nie byłbym tego pewien, a ponadto ochrona środowiska w mieście moim zdaniem wymaga także działań zapobiegawczych od urzędników. Zapomniano o tym przykładowo w Małych Strzemieszycach, np. przy przemieszczaniu się hałdy odpadów hutniczych, tzw. składowiska „Lipówka” . Zobacz także: pismo do Poseł E. Malik – przyp. mój).

2. „Tymczasowe składowanie materiałów pochodzących z realizacji prac ziemnych związanych z budową centrów przesiadkowych” na wynajętej działce klasyfikuje je (na podstawie art. 2 pkt 3 ustawy o odpadach) jako odpady – wobec tego, czy Pan Prezydent powziąwszy informację o składowaniu odpadów na terenie działki, poniekąd będącej własnością UM (MZUM.PL jest spółką komunalną) zwrócił się – na podstawie art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska – do WIOŚ w Katowicach o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej działki pod kątem możliwości przekroczenia obowiązujących przepisów o ochronie środowiska?

Wydział Ochrony Środowiska nie zwrócił się na podstawie art. 9 ust. 1b ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1070) – do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach o przeprowadzenie kontroli przedmiotowej działki pod kątem możliwości przekroczenia obowiązujących przepisów o ochronie środowiska.

[…] przedmiotowy teren został oddany w używanie w celu tymczasowego składowania materiałów pochodzących z realizacji prac ziemnych w ramach inwestycji budowy centrów przesiadkowych w Dąbrowie Górniczej. Jak wynika z powyższego, na ww. terenie magazynowane są – przez podmiot posiadający tytuł prawny do ww. terenu – materiały, w tym odpady, wytwarzane w wyniku prac budowlanych, tj. materiały/ odpady wytworzone poza instalacjami.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779) magazynowanie odpadów może być prowadzone w ramach wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów, na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

W przedmiotowym przypadku magazynowanie odpadów prowadzone jest w ramach ich wytwarzania. (dziwne, przecież to nie spółka prawa handlowego PM MZUM.PL S.A. wytwarza ten odpad, lecz konsorcjum firm wykonujących umowę nr ZP.WID.272.14.2020 z dnia 10.08.2020 r., dot. w skrócie to ujmując budowy centrów przesiadkowych w naszym mieście, na dodatek w rejonie dworca PKP Centrum. Ponadto PM MZUM.PL nie ma wśród podwykonawców zgłoszonych przez konsorcjum firm wykonujących umowę z Gminą Dąbrowa Górnicza i PKP PLK S.A. – przyp. mój). W myśl przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973), nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających poza instalacją. Tym samym wystąpienie do WIOŚ w Katowicach o przeprowadzenie kontroli we wskazanym zakresie nie znajduje uzasadnienia.

3. Czy wiedza Pana Prezydenta w przedmiotowej sprawie pochodzi od podmiotów tej umowy? Jeśli tak, to proszę o informację kto udzielił takich informacji (imię i nazwisko tej osoby, a jeśli jest taki dokument – to proszę o jego kserokopię).

Informacja w przedmiotowej sprawie została pozyskana od właściciela działki, tj. PM MZUM.PL S.A. w Dąbrowie Górniczej. […].” (musiała to być ustna informacja, bowiem żadnego ksera pisma do odpowiedzi na tę interpelację Pan Prezydent mi nie dołączył – przyp. mój).

Grzegorz Jaszczura

Krótka uwaga: odpowiedzi Pana Prezydenta na czerwono. Pogrubienia moje.

Komentarze

2 komentarze do “składowisko odpadów na al. Zagłębia Dąbrowskiego”

  1. Mieszkaniec DG, 18 gru 2021 o 18:56

    Brawo Panie Radny za działanie w tej sprawie.

  2. Grzegorz Jaszczura, 22 gru 2021 o 17:38

    To prawda, dziękuję.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie