hałda pohutnicza – kolejne interpelacje

Kategorie: Aktualności   | 21 grudnia, 2020

Z powodu niepełnych odpowiedzi Pana Prezydenta Miasta M. Bazylaka na moje interpelacje dotyczące tej sporej hałdy odpadów pohutniczych w Strzemieszycach Małych – Lipówce muszę właściwie dublować zapytania. Nie sprzyja to wyjaśnieniu sytuacji tejże hałdy, a także odpowiedzialności władz miasta w kontekście także kontroli i utrzymania porządku, a szczególnie bezpieczeństwa Mieszkańców Naszego Miasta. Zresztą należy także wspomnieć o ochronie środowiska i stosowaniu przepisów prawa.

Dlatego złożyłem w dniu 7 grudnia 2020 r. kolejne dwie interpelacje z tym związane.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: rekultywacji hałdy odpadów hutniczych w Strzemieszycach Małych c.d. 3

Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezydenta na moje interpelacje: BRM.0003.681.2020 z dnia 29.09.2020 r., BRM.0003.697.2020 z dnia 16.10.2020 r., a także BRM.0003.717.2020 z dnia 09.11.2020 r.

proszę o odpowiedzi oraz doprecyzowanie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Niestety z treści umów najmu (od 2011 r.) działek gminnych: WGN-I.6845.4.30.2020, WGN-I.6845.4.16.2011, WGN-I.6845.4.23.2014, WGN-I.6845.4.23.2017 – najmu dokonywanego przez Gminę Dąbrowa Górnicza ArcelorMittal Poland S.A. wraz z załącznikami dot. wykazu działek, dostarczonych mi w odpowiedziach na interpelacje przez Pana Prezydenta – nie jestem w stanie ustalić ich położenia. Dotyczy to w szczególności działek, które są jedynie częścią podanych w załącznikach do umów działek.

Konkretnie dotyczy to działek: 886/5 (pow.346 m2) – pow. wynajęta to 200 m2, 892/6 (pow. 333 m2) – pow. wynajęta to 283 m2, 882/13 (pow. 13517 m2) – pow. wynajęta to jedynie 840 m2, 881/3(pow. 1776 m2) – pow. wynajęta to jedynie 56 m2.

Na podstawie wstępnej analizy ogólnie dostępnych materiałów w Internecie nie można ustalić, które ich części zostały wynajęte przez Gminę, stąd moja prośba o przedstawienie stanu faktycznego w postaci kserokopii ortomap zawarta w interpretacji BRM.0003.717.2020 z dnia 09.11.2020 r. Niestety Pan Prezydent odmówił mi odpowiedzi na ten problem związany stricte z interesem naszej Gminy. Chciałbym zaznaczyć, że jako Radny Rady Miejskiej nie występuję w swoim imieniu, tylko zgłaszam uzasadnione wątpliwości dotyczące składowania odpadów oraz postępowania służb Pana Prezydenta i przedstawione kserokopie map są moim zdaniem niezbędne dla wyjaśnienia tej sprawy. Nadrzędną sprawa w tym wypadku jest dla mnie dobro Mieszkańców Naszego Miasta.

2. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie omawianego składowiska, to moje pytanie (pyt. 4 interp. BRM.0003.717.2020 z dnia 09.11.2020 r.) dotyczyło sytuacji, gdy na sąsiadujących z Gminnymi działkami składowiskach odpadów nie zabezpiecza się tychże odpadów przed przemieszczaniem się na tereny Gminne. Straż Miejska czy też inne uprawnione służby mają chyba w obowiązkach sprawdzanie takiego stanu rzeczy? Czy też oczekują na sygnały od mieszkańców, mediów czy innych uprawnionych służb – i dopiero wówczas reagują?

Jeżeli tak, to zgłaszam Panu Prezydentowi ten prawdopodobny fakt i jeśli jest wdrożona ta opcja druga (reaktywna), to niniejszym wnoszę o kontrolę zabezpieczenia składowiska odpadów, o którym mowa, tj. czy i jak jest zabezpieczone przed przemieszczaniem się na tereny Gminne, nie objęte umową najmu (gdyż, jak rozumiem, ew. przemieszczanie się składowiska odpadów poza wyodrębniony decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego teren leży w gestii tegoż organu i WIOŚ w Katowicach?).

3. Rozwijając powyższe proszę o wskazanie, w jaki sposób służby Prezydenta Miasta oraz podmiot składujący odpady kontrolują ew. przemieszczanie się odpadów poza teren wyznaczony decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego, gdy teren nie jest ogrodzony? Jakie są obiektywne punkty odniesienia w terenie, które umożliwiają kontrolowanie składowiska odpadów przed przemieszczaniem się?

Spostrzeżenia moje oraz Mieszkańców Naszego Miasta o niezabezpieczeniu terenu składowiska poprzez jego ogrodzenie, potwierdza odp. Pana Prezydenta udzielona w dniu 25.11.2020 r., na moją interpelację BRM.0003.697.2020 z dnia 16.10.2020 r., w której nota bene powołuje się Pan Prezydent na informację ArcelorMittal Poland S.A.

Grzegorz Jaszczura

I druga, która powiela zapytania do Pana Prezydenta i jednocześnie zarzuca już niedotrzymywanie terminów odpowiedzi przez urzędników.

INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

dot.: rekultywacji hałdy odpadów hutniczych w Strzemieszycach Małych, c.d. 4

 Szanowny Panie Prezydencie, na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelację BRM.0003.702.2020 z dnia 22.10.2020 r. (odp. Pana Prezydenta z dnia 02.11.2020 r.)

proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

Czy w związku z przekazaniem pytań 2 i 3 z mojej ww. interpelacji do Marszałka Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymał Pan Prezydent już odpowiedź, albowiem od odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelację minęło już 35 dni i ww. odpowiedzi przez te organy powinny być już moim zdaniem udzielone.

Dla przypomnienia pytania na które Pan Prezydent nie umiał samodzielnie odpowiedzieć:

2. Kto z ramienia Pana Prezydenta zajmuje się i kontroluje sposób, w tym harmonogram, zamykania składowiska odpadów hutniczych „Lipówka”?

Oczywiście przebiega to, mam nadzieję, zgodnie z decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego (z 05.12.2008 r. i 20.04.2010 r.), jednakże ze względu na duży obszar hałdy odpadów (27,80 ha) i prawdopodobny wpływ sposobu rekultywacji składowiska na środowisko, w tym zanieczyszczenie obszaru naszej Gminy uważam, że powinno to być przez służby urzędu monitorowane i regularnie kontrolowane.

3. Czy wg Pana Prezydenta zamykanie składowiska przebiega zgodnie z harmonogramem określonym przez Marszałka Województwa Śląskiego?

Podnoszę te pytania ponownie, ponieważ uważam, że niezależnie od odpowiedzi ww. organów wojewódzkich Pan Prezydent powinien mieć niezależnie własną opinię w ww. zapytaniach, jako organ zarządzający i kontrolujący w naszym mieście.

Grzegorz Jaszczura

Zadziwia mnie brak wiedzy urzędników o sytuacji w naszym mieście. Cierpliwie czekam już 2 miesiące na odpowiedź, ale niech Szanowni Czytelnicy sami ocenią co sądzić o urzędnikach Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej? Kolejna doodpowiedź do mojej interpelacji dotyczącej ew. kontroli wysypiska moim zdaniem pogrąża jeszcze bardziej urząd.

Okazuje się bowiem, że jak wynika z dosłanej do mnie przez Pana Prezydenta doodpowiedzi dowiadujemy się jedynie, że „WIOŚ w Katowicach poinformował, że w okresie ostatnich kilku lat nie przeprowadzał kontroli w firmie ArcelorMittal Poland S.A. w Dąbrowie Górniczej odpowiedzialnej za eksploatację (myślałem, że za rekultywację i za zamknięcie składowiska w przewidzianym terminie – przyp. mój) składowiska odpadów hutniczych „LIPÓWKA” w Strzemieszycach Małych.”!!!

Najbliższa kontrola jest „zaplanowana na 2021 rok”, oby tylko nie zdalnie, np. z powodu pandemii! 🙂 . Ale to też udowadnia, że nikogo z Urzędu Miasta nie zainteresował stan środowiska w rejonie hałdy (wysypiska) w Strzemieszycach Małych przez ostatnie lata!!!

Komentarze

2 komentarze do “hałda pohutnicza – kolejne interpelacje”

  1. Okiem Jaszczura – Hałda pohutnicza w Strzemieszycach a AMP cz. VII - Rolowana Dąbrowa, 11 sty 2021 o 23:03

    […] naturalnego (i nie tylko) w naszym mieście. Oczywiście chodzi o Strzemieszyce. Zobacz: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=55058#more-55058. Niestety zauważam, jakby niechęć urzędniczą do wyjaśnienia wątpliwości, które nasuwają […]

  2. Okiem Jaszczura - Umowy najmu AMP – decydujące starcie? (hałda AMP cz. X) - Rolowana Dąbrowa, 2 mar 2021 o 9:37

    […] hałda pohutnicza – kolejne interpelacje, […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie