CAM04383Bardzo duży i pozytywny wydźwięk Konferencji Ekologicznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce spowodował, że nieodzowne stało się jej dokończenie. II część Konferencji połączona z zebraniem stowarzyszenia odbyła się 6 maja 2015 r. w motelu „Kwadrat” w Strzemieszycach, ul. Puszkina 41.

Problemy poruszone na  Konferencji „ZAGROŻENIA EKOLOGICZNE I ZDROWOTNE  WYSTĘPUJĄCE W STRZEMIESZYCACH I OKOLICY” przedstawiłem we wpisie: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=32412#more-32412.

CAM04303Jednakże nie zmieścił mi się wtedy program badawczy opracowany pod kierunkiem pani dr hab. n. med. Danuty Mielżyńskiej-Švach: Ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Strzemieszyce Wielkie i Małe. Dlatego przedstawię go w formie streszczenia – niestety i tak dosyć dużo tego jest. Ale myślę że warto się z tym zaznajomić (szybko w prasie lokalnej pewnie nie będzie).

Uzasadnienie podjęcia badań. Przedmiotem narastającego konfliktu lokalnego w mieście Dąbrowa Górnicza jest zły stan środowiska i poczucie braku bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Małe. Powstanie w 2013 roku Stowarzyszenia „Samorządne Strzemieszyce” było społeczną reakcją na bezskuteczne apele mieszkańców do władz miejskich odnośnie utworzenia strefy ochronnej wokół zespołu uciążliwych zakładów przemysłowych i właściwego inwestowania zapewniającego równowagę pomiędzy warunkami życia mieszkańców a realizacją koniecznych dla lokalnej gospodarki inwestycji.

Mieszkańcy Strzemieszyc Wielkich i Małych postrzegają swoje miejsce zamieszkania jako szczególnie niebezpieczne dla zdrowia, zarówno ze względu na historyczne zanieczyszczenie tego rejonu, jak i na przedsiębiorstwa obecnie funkcjonujące na tym obszarze i w jego otoczeniu, które emitują lub potencjalnie mogą emitować do środowiska substancje szkodliwe. W strefie zlokalizowano podmioty gospodarcze zajmujące się m.in. transportem, składowaniem, przetwarzaniem i recyklingiem odpadów komunalnych i przemysłowych oraz termicznym unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych.

CAM04401W opinii mieszkańców obu dzielnic zły stan i postępująca degradacja środowiska oraz brak działań zapobiegawczych i naprawczych ze strony samorządu miasta, to główne, ale nie jedyne powody ich niezadowolenia. Podkreślają oni również pogarszającą się jakość życia w dzielnicach, co może świadczyć o tym, że konflikt dotyczący stanu środowiska w dzielnicach Strzemieszyce Wielkie i Małe, stanowi element głębszego problemu społecznego.

Analizując historyczne uwarunkowania zmian jakości środowiska w Dąbrowie Górniczej, wynikające z budowy i eksploatacji kompleksu przemysłowego byłej Huty „Katowice” i Koksowni „Przyjaźń”, a następnie rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej na terenach byłej strefy ochronnej huty, należy stwierdzić, że obecna wiedza na temat skali zagrożeń powodowanych emisją przemysłową, a w szczególności emisją rozproszoną i wtórną jest niekompletna. W strefie zlokalizowano podmioty gospodarcze zajmujące się m.in. transportem, składowaniem, przetwarzaniem i recyklingiem odpadów komunalnych i przemysłowych oraz termicznym unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych. Ich uciążliwość dla środowiska, przy braku odpowiedniej informacji i działań poprawiających jakość życia mieszkańców, budzi uzasadniony niepokój społeczny.

Analiza danych nt. stanu zdrowia mieszkańców wykazuje, że standaryzowany współczynnik umieralności ogólnej w latach 1995-2010 dla mężczyzn z Dąbrowy Górniczej był wyższy od wojewódzkiego i ogólnopolskiego, a dla kobiet – niższy od wojewódzkiego, ale wyższy od ogólnopolskiego. W latach 2005-2010 standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów dla mężczyzn zamieszkujących Dąbrowę Górniczą był wyższy w porównaniu do współczynnika umieralności zaobserwowanego w województwie śląskim, Polsce oraz Unii Europejskiej. Natomiast wśród kobiet standaryzowany współczynnik umieralności z powodu nowotworów w Dąbrowie Górniczej był porównywalny z województwem śląskim i nieco wyższy w porównaniu z Polską.

Ten stan rzeczy powoduje napięcia społeczne i jest źródłem szeregu sprzecznych stanowisk prezentowanych przez strony zaangażowane w lokalne konflikty, na linii mieszkańcy, podmioty gospodarcze, inwestorzy, samorząd itd.

Jedynym sposobem rozwiązania konfliktu w Dąbrowie Górniczej jest wypracowanie kompromisu między stronami, w oparciu o wyniki badań naukowych dotyczących emisji zanieczyszczeń do środowiska i wynikających z niej stężeń imisyjnych zanieczyszczeń w różnych komponentach środowiska, czynników mikro- i makroklimatycznych oraz analizy sytuacji zdrowotnej populacji pod kątem środowiskowych czynników ryzyka, a także oceny stanu ekosystemów.

Podejście. Prezentowany projekt został przygotowany zgodnie z priorytetami obszarów badawczych w dziedzinie zdrowia środowiskowego. Zdrowie środowiskowe zajmuje się oceną, poprawą, kontrolowaniem i efektywnym zapobieganiem występowania w środowisku czynników, które mogą mieć potencjalnie negatywny wpływ na zdrowie obecnych i przyszłych pokoleń.

Ocena skutków zdrowotnych wynikających z przewlekłego narażeniem na niskie, nierzadko podprogowe stężenia lub natężenia środowiskowych czynników szkodliwych jest procesem złożonym i bardzo trudnym. Dlatego zaprojektowane badania będą mieć charakter interdyscyplinarny i będą obejmować zarówno nauki podstawowe, jak i stosowane. W odniesieniu do wielu szkodliwości środowiskowych nie zawsze możliwe jest skrajne ograniczenie narażenia, aż do pełnego wyeliminowania zagrożenia zdrowotnego. Działania podejmowane w dziedzinie zdrowia środowiskowego muszą mieć charakter wielokierunkowy i wymagają współpracy oraz koordynacji pomiędzy wieloma sektorami, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz zdrowia. Dla uzyskania jak największej skuteczności takich właśnie, ukierunkowanych działań, konieczna jest dogłębna znajomość problemu i ciągła wymiana informacji i doświadczeń.

W przypadku problemów związanych ze zdrowiem środowiskowym, znacznie częściej niż w innych dziedzinach, pojawiają się wyrazy zaniepokojenia społecznego, a nawet alarmujące opracowania na temat faktycznego i postrzeganego zagrożenia. Nierzadko utrudnia to racjonalna ocenę sytuacji i wskazywanie priorytetowych obszarów badań czy interwencji, dlatego tak ważne jest uzyskanie naukowych podstaw procesów decyzyjnych dotyczących problemów zdrowia środowiskowego, podejmowanych przez przemysł, samorządy, jak i opinię publiczną. Wyniki uzyskane w wyniku realizacji niniejszego projektu powinno ułatwić identyfikację obszarów, dla których powinny zostać zaplanowane specjalne działania naprawcze i ochronne.

Cel projektu.  Głównym celem projektu będzie rozpoznanie, kwantyfikacja i ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Małe, w celu zaplanowania działań na rzecz środowiska i zdrowia oraz informowania społeczeństwa.

Celami szczegółowymi będą:

•          zebranie i opracowanie informacji o stanie środowiska oraz zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej w oparciu o dane historyczne,

•          przeprowadzenie zintegrowanego rocznego monitoringu środowiska i oceny stanu zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Małe,

•          kompleksowa ocena ryzyka zdrowotnego oraz oddziaływania środowiska na zdrowie mieszkańców Dąbrowy Górniczej, ze szczególnym uwzględnieniem dzielnic Strzemieszyce Wielkie i Małe,

•          określenie wpływu poszczególnych źródeł emisji zanieczyszczeń do środowiska na stan zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej i ich ranking dla potrzeb zarządzania zdrowiem środowiskowym,

•          wsparcie dla procesu dialogu społecznego pomiędzy mieszkańcami miasta, podmiotami gospodarczymi oraz administracją samorządową,

•          opracowanie wytycznych w celu eliminacji lub ograniczenia narażenia ludności na działanie szkodliwych czynników środowiskowych poprzez:

‐           działania administracji samorządowej – np. zmiany prawne wpływające na obniżenie poziomu emisji i imisji;

‐           działania informacyjne i edukacyjne wpływające na kształtowanie zachowań ludności zmniejszających ryzyko narażenia.

Planowany zakres badań.

 1. Wstępna diagnoza stanu środowiska i zdrowia mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza obejmująca identyfikację zagrożeń, opracowanie strategii pomiarowych oraz wybór metod badawczych na podstawie dostępnych danych.
 2. Zintegrowany, roczny monitoring środowiska i stanu zdrowia mieszkańców miasta Dąbrowa Górnicza.
 3. Określenie wpływu poszczególnych źródeł emisji zanieczyszczeń do środowiska na stan zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej oraz ranking źródeł emisji dla potrzeb zarządzania zdrowiem środowiskowym.
 4. Wsparcie dialogu społecznego – działania informacyjne i edukacyjne, przygotowanie wytycznych do komunikacji społecznej.

Przewidywane wyniki.  Realizacja projektu pozwoli na zgromadzenie informacji o środowisku i jego wpływie na zdrowie mieszkańców Dąbrowy Górniczej, które umożliwią zaplanowanie działań mających na celu:

 • eliminację lub ograniczenie narażenia ludności na działanie szkodliwych czynników środowiska poprzez wpływanie na poziom emisji i imisji,
 • wczesne wykrywanie nadmiernego narażenia i skutków zdrowotnych w badaniach populacyjnych w celu natychmiastowego reagowania metodami interwencji środowiskowej i medycznej.
 • usprawnienie komunikacji społecznej poprzez podnoszenie świadomości, komunikowanie o ryzyku oraz edukację,
 • stworzenie podstaw dla działań mających na celu poprawę jakości środowiska poprzez ograniczenie lub eliminację ryzyka zdrowotnego wśród populacji dzieci,
 • uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego minimalizacji konfliktów wynikających z sąsiedztwa poszczególnych obszarów funkcjonalnych.

W ramach projektu dla potrzeb zarządzania środowiskiem i zdrowiem oraz informowania społeczeństwa zostaną przygotowane i udostępnione wszystkim zainteresowanym zbiory danych o:

 • narażeniu ludności na szkodliwe czynniki środowiska,
 • skutkach zdrowotnych tego narażenia,
 • wielkości środowiskowego ryzyka zdrowotnego.

Dla obszarów nie spełniających standardów bezpieczeństwa ekologicznego zostanie opracowany program zintegrowanego monitoringu środowiska i zdrowia pozwalający na śledzenie dynamiki zmian środowiskowych zagrożeń zdrowia.

Zostaną opracowane programy działań na rzecz środowiska i zdrowia mające na celu eliminację lub przynajmniej ograniczenie środowiskowego ryzyka zdrowotnego. Będą one dotykać polityki administracji państwowej i samorządowej, a także działań w odniesieniu do poszczególnych segmentów środowiska oraz sektorów gospodarczych.

Termin realizacji. Szacowany czas realizacji planowanych badań i działań komunikacyjnych przewidziany jest na 3,5 roku.

Koszt projektu.  Wstępna kalkulacja kosztów planowanych badań oraz działań – 3,5 mln PLN.

CAM04390Wracając do II części Konferencji. Zaprezentowano kilka wystąpień i referatów zarówno członków stowarzyszenia jak i zaproszonych gości. M.in. część swoich pytań do Marszałka Województwa przedstawiła radna sejmiku wojewódzkiego p. B. Dziuk (PiS). Jednakże jej wiara w dobroć przepisów i wytycznych lewackiej Unii Europejskiej zraża mnie co do możliwych, ewentualnych pozytywów dla mnie (w dziedzinie gospodarki odpadami), po wprowadzeniu przepisów socjalistycznej UE! Uważam, że to niemożliwe! Wystarczy przypomnieć i uświadomić sobie do czego doprowadziła polityka UE, w tym Buska, Tuska, Kopacz et consortes, np. w dziedzinie górnictwa!!!, aby było bez niedomówień, towarzystwa wykonującego polecenia byłej komsomołki A. Merkel.

CAM04394Referaty wygłosili także panowie: Lucjan Latos (o zanieczyszczeniu powietrza, punktach pomiarowych, monitoringu biologicznym) i Jerzy Reszke (o wpływie miejscowych zakładów produkcyjnych na zaistniałą sytuację zanieczyszczenia środowiska w Dąbrowie Górniczej, ze szczególnym uwzględnieniem Strzemieszyc).

CAM04398Znowu nie zauważyłem nikogo z Urzędu Miasta, czyli od p. prezydenta Zb. Podrazy (SLD). Było trzech radnych Rady Miejskiej, oprócz mnie, R. Warwas (PiS) i wspomniany J. Reszke (bezpartyjny).

CAM04391Prezes Stowarzyszenia „Samorządne Strzemieszyce” p. Jacek Sobczyk zażądał podania się do dymisji funkcjonariusza Urzędu Miejskiego, konkretnie Z-cy Prezydenta p. Henryka Zaguły. Była to odpowiedź na jego odzywkę na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami Strzemieszyc: „Strzemieszyce nie są pępkiem świata!”. Pan H. Zaguła (lewica) reprezentował na tym spotkaniu z mieszkańcami Strzemieszyc Pana Prezydenta Miasta Zb. Podrazę (SLD)!!! Prezes J. Sobczyk jednoznacznie uważa, że Strzemieszyce są pępkiem świata, czego niestety pochodzący ze Śląska mieszkaniec okolic Bielska-Białej (H. Zaguła) na 100% nie zrozumie. Najgorsze, że nie do końca chwyta to także, mieszkaniec od kilku lat  Strzemieszyc, celebryta i prezydent pan Zb. Podraza (SLD). Przynajmniej wg mnie na to wygląda.

Komentarze

7 komentarzy do “Strzemieszyce, II cz. Konferencji Ekologicznej”

 1. iti, 11 maj 2015 o 8:45

  Bardzo słuszne uwagi dotyczące zaguły.

 2. antylewak, 11 maj 2015 o 8:59

  Panie Grzegorzu co to jest to SLD???

 3. Zibi, 11 maj 2015 o 14:24

  Szkoda, że pępkiem świata dla wyborców w Dąbrowie i Strzemieszycach jest pan Podraza i sld – PO.

 4. Kazimierz Jasionek, 11 maj 2015 o 15:19

  Wypowiedź tego […] Zaguły świadczy tylko w jakim poważaniu takie koryciarze mają mieszkańców DG !! Cytat: „„Strzemieszyce nie są pępkiem świata!”. Pan H. Zaguła (lewica) reprezentował na tym spotkaniu z mieszkańcami Strzemieszyc Pana Prezydenta Miasta Zb. Podrazę (SLD)!!!”. No cóż jaki pan taki kram, a Burak jest tylko pracownikiem tego Dyzmy (Podrazy)i dla mieszkańców tyle znaczy, co zeszłoroczna zima !!! Sam się wyprowadził w tereny górskie do Jaworza (koło Bielska)i oddycha górskim czystym powietrzem, więc wynoś się z tego zatrutego miasta, niech po tobie nawet […] nie pozostanie !!! A pępkiem świata ty też nie jesteś chyba że tylko tych co niedawno z drzewa zeszli !!!!! I pomyśleć jak mocno muszą mieć mieszkańcy DG zatrute swe umysły by wybierać takich Dyzmów i radnych z SLD oraz Tow.Nieprzyjaciół DG !!! Proszę nie kropkować żadnego wyrazu !!!!

 5. AKI, 11 maj 2015 o 17:32
 6. podroznik, 12 maj 2015 o 20:01

  Szkoda ,ze mieszkancy Dabrowy Gorniczej -uwazaja ze problem Strzemieszyc -to nie NASZ a warto czasem wychylic NOS poza swoje mieszkanie . Pozdrawiam mieszkancow calej DABROWY GORNICZEJ

 7. kret, 13 maj 2015 o 8:05

  Pełna zgoda.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie