Skargi na pracę Prezydenta – c.d.

Kategorie: Aktualności   | 29 września, 2017

SKMBT_C20314021812430Duże zainteresowanie poprzednim wpisem, dotyczącym skarg na odpowiedzi Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) na interpelacje radnych Klubu Radnych PIS, nota bene jedynej opozycji w skrajnie lewicowej Radzie Miejskiej Dąbrowy Górniczej, skłania mnie do kontynuowania tego tematu, głównie w celu przedstawienia naszych racji zawartych w tychże skargach. Radni lewicowi, tak jak im się przyglądam, nie mają takich problemów. Im Pan Prezydent odpowiada na interpelacje właściwie, wydaje pieniądze na rozbujałe inwestycje w mieście właściwie (zadłużając przecież budżet mieszkańców na setki milionów złotych), a nawet nadzoruje pracę i menagerowanie kierownika ZCO SS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej także właściwie 🙂 . Mają z tym zero problemów.

Może zacznę tym razem od lewicowej tuby propagandowej, czyli Przeglądu Dąbrowskiego. Tu trzeba przyznać, że komuniści z Trybuny Ludu czy innej socjalistycznej trybuny nie powstydziliby się propagandowych tekstów w nim zawartych. Przynajmniej moim zdaniem, ale w końcu nigdy komunistów nie zdarzyło mi się poprzeć i mogę się na tym nie znać. Przestaje jednak wg mnie dziwić olbrzymie zainteresowanie nowym periodykiem na rynku dąbrowskim, czyli Głosem Dąbrowskim.

skarga zatrudnienie w Przeglądzie Dąbrowskim Przew.RMPrzewodniczący Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

Pani Agnieszka Pasternak

Dąbrowa Górnicza

SKARGA

Na podstawie art. 63 KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 227 i 229 ustęp 3) USTAWY z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wnosimy skargę na odpowiedź Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza na interpelację nr BRM.0003.1697.2016 z dnia 29.03.2017 r. oraz na interpelację nr BRM.0003.1844.2017 z dnia 24.05.2017 r.

W przedmiotowych  odpowiedziach  nie podano odpowiedzi na zadane pytania odnośnie regulacji podatkowych związanych z nieodpłatnym korzystaniem przez Bibliotekę Miejską w Dąbrowie Górniczej z praw autorskich do publikacji w Przeglądzie Dąbrowskim.

Biblioteka jest  podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i w przypadku nieodpłatnego przekazania jej praw autorskich do utworu może powstać przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie z art. 12. ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami są m.in. otrzymane nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub prawa. Na skutek umowy z Autorem dana instytucja otrzymuje nieodpłatnie przysługujące Autorowi majątkowe prawa autorskie do utworu, tym samym w instytucji może powstać z tego tytułu przychód. Dla celów podatkowych aby uznać, iż mamy do czynienia z powstaniem przychodu, musi dojść do nieodpłatnego, czyli  nie związanego z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenia w majątku podatnika mającego konkretny wymiar finansowy. Jeśli na skutek nieodpłatnego przeniesienia praw autorskich na instytucję, nie występuje żadna ekwiwalentność ze strony tej instytucji na rzecz autora, autor nie zyskuje nic w zamian za przekazanie praw, natomiast instytucja naukowa uzyskuje przysporzenie w swoim majątku, bowiem w przypadku innego autora musiałby zapłacić za przeniesienie praw majątkowych, wówczas można stwierdzić, iż po stronie instytucji powstaje przychód, który powinien zostać opodatkowany.

Na te pytania w interpelacjach nie uzyskano odpowiedzi.

Teraz skarga w temacie dopuszczalnych norm hałasu stosowanych przez urzędników w kontekście miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.

skarga hałas Strzemieszycka  Przew.RMPrzewodniczący Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

Pani Agnieszka Pasternak

Dąbrowa Górnicza

Na podstawie art. 63  KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 227 i 229 ustęp 3) USTAWY z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wnosimy skargę na odpowiedź Prezydenta Miasta Dabrowa Górnicza podpisaną przez I Zastępcę Prezydenta na interpelację nr  BRM.0003.1556.2016 z dnia 14.12.2016 r.

W przedmiotowej odpowiedzi nie podano uzasadnienia dla podważanego w interpelacji zapisu w planie przyjętym w Uchwale Nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  z dnia 2 grudnia 2009 roku  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny, dotyczącego określenia dopuszczalnych norm hałasu

Niezgodne z prawdą jest stwierdzenie w odpowiedzi, że według stanu prawnego obowiązującego w chwili sporządzenia planu nie było obowiązku umieszczania w planie szczegółowych zapisów o dopuszczalnych poziomach hałasu.

Dla określenia dopuszczalnych poziomów hałasu wymienionych w tabeli obowiązującego w chwili sporządzania planu ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku konieczne jest określenie w planie zagospodarowania przestrzennego rodzaju terenu i jego klasyfikacja.

Brak wymaganych zapisów prowadzi do wydawania niekorzystnych dla mieszkańców decyzji w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu.

Podstawą do wprowadzania zapisów w planach jest art. 15 USTAWY z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  z dnia 27 marca 2003 r.

(…)  Art. 15.

1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;….(…).

Następnie Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Art. 113 i  Art. 114 regulują sposób ustalenia dopuszczalnych poziomów hałasu.

Art. 113.

1. Minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zostaną ustalone:

1) zróżnicowane poziomy hałasu dla poszczególnych rodzajów terenów przeznaczonych:

a) pod zabudowę mieszkaniową,

b) pod szpitale i domy opieki społecznej,

c) pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży,

d) na cele uzdrowiskowe,

e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poza miastem,

2) poziomy hałasu z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub działalności będącej źródłem hałasu,

3) poziomy hałasu dla pory dnia oraz pory nocy,

4) okresy, do których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia.

Art. 114.

1. Przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego różnicując tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, wskazuje się, które z nich należą do poszczególnych rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1.

2. Jeżeli teren może być zaliczony do kilku rodzajów terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1, uznaje się, że należy do terenu dla którego dopuszczalny poziom hałasu jest najniższy.

Przepisy wykonawcze rozbijają podane w Ustawie typy terenów na bardziej szczegółowe określenia terenów, jednocześnie wprowadzając dla jednego terenu według Ustawy różne poziomy dla terenów pod zabudowę mieszkaniową,

Według  ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. (poz. 1841)

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU W ŚRODOWISKU

Tabela 1

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych

[…]

Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej  interpretuje dopuszczalne poziomy hałasu w ten sposób, że korzysta z zapisu w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w Tabeli w Załączniku, w której jest umieszczona rubryka  Przeznaczenie terenu i korzystając z tego, że w planie jest zapis : terem zabudowy jednorodzinnej z możliwością niewielkiej ilości zabudowy wielorodzinnej  lub teren mieszkaniowo-usługowy i dla wszystkich terenów, na których występuje prawie wyłączna zabudowa jednorodzinna przyjmuje normy jak dla terenu zabudowy wielorodzinnej lub terenu usługowego.

Uchwała Nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny

Dla terenów oznaczonych symbolami od 1MN2 do 30MN2 ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną niskiej intensywności z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.

W ten sposób na podstawie zapisu w Rozporządzeniu… ustalono, że dla terenów zabudowy jednorodzinnej stosuje się normy jak dla terenów zabudowy usługowej i zabudowy wielorodzinnej, czyli wyższe.

Są to normy podwyższone o 5 dB, a podwyższenie o 3 dB oznacza dwukrotne zwiększenie poziomu hałasu.

Jest to działanie niedopuszczalne wymierzone w mieszkańców, obniżające ich standard życia  i pozwalające firmom unikanie kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu.

Przy prawidłowym opracowaniu planów i jednoznacznych zapisach wynikających z przedstawionych zapisów ustawowych taka sytuacja nie mogłaby mieć miejsca.

Plany przyjmują bardzo różne zalecenia dla określenia dopuszczalnych poziomów hałasu:

Uchwała Nr XLIV/801/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej  z dnia 2 grudnia 2009 roku  w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Górnicza dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny.

W zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom hałasu przenikający do środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych, przy czym wskazuje się, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, że dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN1, MN2, UM i MW obowiązują poziomy hałasu jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, a dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami UO jak dla terenów pod budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.

Nie określono, pod jaką zabudowę mieszkaniową. Jednorodzinną czy wielorodzinną i która jest dominująca.

Podany przykład pokazuje, że Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej prowadzi całkowicie dowolną interpretację zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego, wykorzystując wszystkie możliwości działania na korzyść zakładów, które są uciążliwe dla mieszkańców.

Przy ocenie dopuszczalnego poziomu hałasu najważniejszy jest zapis „przeznaczenie terenu” w Rozporządzeniu Ministra, a nie wprowadzenie jednoznacznych zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego.

I jeszcze skarga dotycząca sposobu składowania odpadów w naszym mieście. Tutaj jest to problem naprawdę rozwojowy, szczególnie w kontekście ujawnionych faktów w programach telewizyjnych, np. TVN 24. Akurat tam wspominano o terenach także samorządowych. Zobacz reportaż „Wysyp” (Superwizjer 09.09.2017 r.), w którym dziennikarze wspominają o sposobie „utylizowania” substancji toksycznych i rakotwórczych. Niewątpliwie wniosek z tego taki, że mieszkańcy powinni być bardzo czujni w tym zakresie.

skarga odpady Szatan Przew.RMPrzewodniczący Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej

Pani Agnieszka Pasternak

Dąbrowa Górnicza

SKARGA

Na podstawie art. 63  KONSTYTUCJI RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 227 i 229 ustęp 3) USTAWY z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wnosimy skargę na odpowiedź Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza podpisaną przez I Zastępcę Prezydenta na interpelację nr BRM.0003.1016.2016 z dnia 13.05.2016 r.

W przedmiotowej odpowiedzi podano informację, że odpady z przedmiotowej nieruchomości zostały usunięte, co jest niezgodne ze stanem faktycznym. Potwierdzają to sąsiedzi nieruchomości oraz obserwacja terenu, który jest wyższy od położonych obok działek. Nie przeprowadzono zasugerowanych w interpelacji badań geodezyjnych wysokości terenu, bez których jest niemożliwe przeprowadzenie oceny zmian w ukształtowaniu działek. Teren nie został, jak podano w odpowiedzi wyrównany do poziomu sąsiednich działek, a ponadto zaburzono poziom wód gruntowych na całym terenie.

Umieszczone na działce odpady pochodzą prawdopodobnie z budowy kanalizacji, czyli z pasa drogowego i tym samym podlegają przepisom Ustawy o odpadach, co nie zostało uwzględnione w odpowiedzi.

Otrzymana odpowiedź podaje nieprawdziwe informacje, a ponadto nie podjęto czynności prawnych wynikających z przepisów o składowaniu odpadów.

Jeszcze k’woli ścisłości informacja, że wszystkie te skargi zostały skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia tego roku.

 

Komentarze

3 komentarze do “Skargi na pracę Prezydenta – c.d.”

  1. OP, 29 wrz 2017 o 14:04

    Macie już jakiegoś mocnego kandydata na prezydenta DG ???. Jak nie macie, to szkoda czasu. Podraza i tak znów wygra. A jak nie wystawią Podrazy do wyborów, to jest Pasternak albo któryś z jego młodych wilczków. Szanse to może by miał jakiś poseł ,startujący z wyższego szczebla politycznego. Ale […]

  2. Dąbrowiak., 1 paź 2017 o 11:36

    Komisja Rewizyjna Rady Miasta pod przewodnictwem Radnej lewicowej z koalicji Krystyna Chrobot też wszystkie skargi które wpływają od mieszkańców miasta są uznawane za bezzasadne i uwalane.Dziwnie się że aż tyle skarg według komisji jest uznawana za bezzasadną?.Prowadzenie obrad RM przez panią A.Pasternak też jest stronnicze i nie do końca uczciwe.

  3. Kazimierz Jasionek, 2 paź 2017 o 15:35

    Do „Dąbrowiak” Bezzasadne to jest przez mało kumatych dąbrowskich wyborców wybieranie takich m… jak Chrobotka, […] Pasternaczka i wielu innych z […] Podrazą na czele !!!

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie