Tak jak się spodziewałem, odpowiedź na moją poprzednią interpelację dotyczącą sprawozdania finansowego ZCOSS im. S. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, niestety była niesatysfakcjonująca zarówno dla mnie jak i dla myślących Mieszkańców Naszego Miasta. Z tego powodu muszę temat drążyć dalej! Złożyłem kolejną interpelację do Pana Prezydenta M. Bazylaka o treści jak poniżej i czekamy na dalszy rozwój wypadków (czyt. wymianę korespondencji).

dot.: szpitala miejskiego ZCOSS im. S. Starkiewicza

INTERPELACJA  DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka

Szanowny Panie Prezydencie,

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w nawiązaniu m.in. do b. trudnej sytuacji finansowej i spraw sądowych naszego miejskiego szpitala, tj. Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. S. Starkiewicza, a także w nawiązaniu do projektu uchwały Rady Miejskiej dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. ZCOSS im. S. Starkiewicza wraz z Uzasadnieniem, omawianego na zdalnej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 29.06.2020 r.,

w kontekście opinii  z zastrzeżeniem kluczowego biegłego rewidenta z Grupy Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach

oraz odpowiedzi Pana Prezydenta na moją interpelację dotyczącą ww. spraw z dnia 06.07.2020 r. (odp. WPS.0003.21.2020.MJ, z dnia 20.07.2020 r.),

zwracam się do Pana Prezydenta o dodatkowe wyjaśnienia i odpowiedź na moje zapytania.

Mianowicie, ponieważ jak rozumiem moje wnioski o przeprowadzenie kontroli dotyczącej sprzeczności w treści opinii kluczowego biegłego rewidenta z Grupy Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach oraz o podjęcie w związku z powyższą treścią opinii przewidzianych prawem działań nie mieszczą się w zakresie możliwym do rozpatrzenia przez Pana Prezydenta ze względu na wyjście poza możliwy zakres interpelacji przewidziany w art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy podjął Pan Prezydent decyzję o przeprowadzenie kontroli dotyczącej sprzeczności zawartych w opinii kluczowego biegłego rewidenta z Grupy Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach dotyczącej sprawozdania finansowego szpitala ZCOSS im. S. Starkiewicza za 2019 rok?
  2. Jeżeli odpowiedź na pytanie zawarte w punkcie 1 brzmi „nie”, to czy zamierza Pan Prezydent podjąć kontrolę dotyczącą sprzeczności zawartych w opinii kluczowego biegłego rewidenta z Grupy Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach dotyczącej sprawozdania finansowego szpitala ZCOSS im. S. Starkiewicza za 2019 rok?
  3. Czy przewiduje Pan Prezydent skierowanie w związku z zastrzeżeniami zawartymi w opinii kluczowego biegłego rewidenta z Grupy Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach dotyczącej sprawozdania finansowego szpitala ZCOSS im. S. Starkiewicza za 2019 rok, dotyczącymi zastrzeżeń co do wartości użytych do prowadzenia księgowań i uzyskania w ten sposób możliwe, że nierzetelnego wyniku finansowego netto na koniec 2019 roku, niezależnie od lat wcześniejszych i sprawozdań finansowych z lat 2014-2018 do organów takich jak przykładowo Prokuratura, Ministerstwo Finansów, Krajowa Izba Biegłych Rewidentów?

Ponadto proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy w związku z ewidentnymi i poważnymi wątpliwościami biegłego rewidenta dotyczącymi m.in. błędnego zakwalifikowania księgowego urządzeń (inne środki trwałe) szpital miejski ZCOSS nie powinien wystąpić o indywidualną interpretację podatkową do właściwego organu podatkowego (Ministra Finansów)? Wydaje się, że jest to warunek (concidio) sine qua non głosowania radnych Rady Miejskiej nad projektem uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego i ewentualna odpowiedź pozwoliła by podjąć im uchwałę zgodnie z prawem.
  2. Jeżeli Pan Prezydent ocenia treść opinii biegłego rewidenta omawianego sprawozdania finansowego za odbiegającą od przyjętych przepisów prawa i zasad rachunkowych (a tak rozumiem treść załącznika nr 1 do odpowiedzi na interpelację Pana Prezydenta) dlaczego nie występuje o skorygowanie treści oceny sprawozdania przez kluczowego biegłego rewidenta z Grupy Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach?
  3. Czy uważa Pan Prezydent, że ocena co do tworzenia rezerw na zaniżenie rezerw oraz kosztów finansowych związanych z wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23 grudnia 2019 r. (sygn. akt XIV GC 524/14/SK) zawarta w ocenie kluczowego biegłego rewidenta może być podważona przez ocenę tegoż tworzenia rezerw przez pełnomocnika procesowego? A tak jest napisane na str. 2 załącznika nr 1 (pkt 1.2). Co dziwniejsze przy podobnej sytuacji dotyczącej podważenia (wątpliwości) rozdzielenia wartości poniesionych nakładów na środki trwałe i środki trwałe w budowie (pkt 1.3) przez kluczowego biegłego rewidenta pisze o nieuprawnionym podważaniu przez biegłego dokumentu sporządzonego przez uprawnionego inżyniera budowlanego?

Chciałbym zauważyć, że jednocześnie Pan Prezydenta powołuje się, zresztą słusznie, na fakt:

„[…] iż biegły rewident wykonujący badanie pozostaje całkowicie niezależny, zarówno od kierownika jak i organu nadzoru jednostki badanej.”. Zdecydowanie uważam, że nie tylko powyższe, ale potwierdzona przez odpowiednie organy wiedza i uprawnienia biegłego rewidenta w dziedzinie księgowości i rachunkowości zdecydowanie jest w tym wypadku ważniejsza i decydująca.

  1. Czy w związku z powyższym (pytania 1,2 poprzedzające to pyt. 4.) wystąpi Pan Prezydent do Dyrekcji szpitala ZCOSS im. S. Starkiewicza z wystąpieniem o korektę sprawozdania finansowego do kluczowego biegłego rewidenta z Grupy Gumułka – Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w Katowicach? Przypomnę, że takowa korekta miała miejsce (w dwóch aspektach) w ubiegłym roku, a dotyczyła sprawozdania finansowego za 2018 rok. Wtedy Rada Miejska zatwierdzała sprawozdanie finansowe po korektach biegłego rewidenta Pol-Tax 2 Sp. z o.o.

Grzegorz Jaszczura

Ponieważ swoje stanowisko już opisałem w poprzednim wpisie tego tyczącym się: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=53558#more-53558 oraz wyraziłem na zdalnej Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=53282#more-53282, dzisiaj powstrzymam się od dalszego komentowania.

Komentarze

Komentarze (1) do “sprawozdanie finansowe ZCOSS – interpelacja bis”

  1. Mieszkaniec DG, 28 sie 2020 o 12:15

    Panie Grzegorzu dobra robota za angażowanie się w sprawy szpitala bo Pan prezydent radni lewicy nie widzą problemu.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie