Wspólnoty Mieszkaniowe a MZBM

Kategorie: Aktualności   | 3 stycznia, 2018

rolowana-1Czy Wspólnoty Mieszkaniowe w Dąbrowie Górniczej oszukiwane są (?) przez MZBM? Taki artykuł ukazał się na portalu Rolowana Dąbrowa. Czy tak jest to proszę sobie odpowiedzieć samemu. Pewnie odpowiedzi będą różne w zależności od punktu siedzenia.

Zaległości Gminy Dąbrowa Górnicza, reprezentowanej przez MZBM, w stosunku do administrowanych/zarządzanych przez tenże MZBM wspólnot mieszkaniowych na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 3.354.139,65 zł int.2016.09.07-windykacja(polecamy lekturę załącznika 2 do pisma Z-cy Prezydenta Miasta, będącego załącznikiem do odpowiedzi Pana Prezydenta na interpelację radnego G. Jaszczury z dnia 07.09.2016 r.). Natomiast zobowiązania do wspólnot mieszkaniowych administrowanych przez inne podmioty gospodarcze są regulowane przez MZBM na bieżąco!?

int.2016.09.07-windykacja-odp-1int.2016.09.07-windykacja-odp-2Taka informacja z Urzędu Miasta jest dowodem na stosowanie podwójnych standardów przez Dyrektora(ów) Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej wobec wspólnot mieszkaniowych (na dzień 31.03.2016 r. Gmina Dąbrowa Górnicza posiadała współwłasność w 224. wspólnotach) – w 48., które było administrowanych przez inne podmioty gospodarcze, Gmina nie ma długów, a w 176. wspólnotach zarządzanych przez MZBM – Gmina miała 3.354.139,65 złotych zobowiązań plus odsetki (a więc dodatkowe koszty ponoszone przez budżet Gminy wskutek niegospodarności administratora wspólnot mieszkaniowych, tj. MZBM)!!!

Postępowanie windykacyjne, jak z tego wynika, nie jest prowadzone rzetelnie i uczciwie wobec wszystkich właścicieli zalegających z opłatą – a trzeba tu przypomnieć, że w przypadku mieszkań niewykupionych od Gminy Dąbrowa Górnicza to Gmina staje się dłużnikiem.

Istnieją też podstawy, aby przypuszczać, że jest to działalność celowa i permanentna (przedstawione zostały dane za lata 2006-2017), mająca pozwolić na korzyść majątkową Gminie (upłynnienie środków finansowych – rodzaj „kredytu debetowego” z odsetkami, ale jednocześnie swobodą spłaty należności w wybranych przez siebie a nie wierzyciela terminach) przez wyzyskanie niezdolności członków wspólnot mieszkaniowych do należytego pojmowania przedsiębranego działania. Nawet wtedy, gdyby któraś ze wspólnot zorientowała się w „procederze” (w którym Dyrektor MZBM celowo opóźnia „ściganie” Gminy, a Prezydent – przez ostatnie 11 lat – „nie zauważa” problemu, pozwalając na „optymalizację” reżimu ustawy o finansach publicznych), to i tak nie może wystąpić na drogę prawną z powodów formalnych. Perfidia tego rozwiązania polega bowiem na tym, że dług wobec poszczególnych wspólnot nie przekracza ustawowego wymogu „znacznej szkody majątkowej”, wobec czego nie podlega ściganiu przez wymiar sprawiedliwości. Wynika to z prostego faktu – dzieląc, np. należności z dnia 30.06.2017 r. tj. 3.244.884,06 zł przez 176 wspólnot administrowanych przez MZBM, to średnie zadłużenie wobec każdej z takich wspólnot wynosi 18.436,84 złote; a wysokość znacznej szkody majątkowej wynosi (od 1.01.2018 r.) – 420.000 złotych.

inter.2016.09.07-podraza-zadłużenie-odpDopiero zestawienie zbiorcze ukazuje rozmiar tego „procederu” – zadłużenie Gminy Dąbrowa Górnicza wobec wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZBM waha się (według danych z pisma Z-cy Prezydenta Miasta) od minimum 880.754,29 zł w roku 2014 r. do maksimum 15.300.494,65 złotych w 2008 r.

Czy to znaczy, że działania Dyrektora MZBM i Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza są i będą bezkarne?

I tak, i nie. Tak – jeśli zbierze się grupa wspólnot mieszkaniowych, mająca wspólnie zadłużenie  w podanej wysokości (420 tys. zł) i wystąpi do Prokuratury z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych (zarówno Prezydent reprezentujący Gminę jak i Dyrektor MZMB są takimi funkcjonariuszami) z art. 231 par. 1 oraz narażenia na stratę „znacznej szkody majątkowej” z art. 296  par. 1 i 3 kk. Albo nie – jeśli Rolowani zostawią to samym zainteresowanym.

Z naszych informacji wynika, że działalnością Dyrektorów Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych oraz nadzoru (?) nad tym zakładem budżetowym przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza w innych sferach działalności zakładu budżetowego MZBM zainteresowała się Prokuratura i wszczęte zostały w tych sprawach śledztwa. Tak więc – można.

Ps Zobacz więcej: http://rolowanadabrowa.pl/wspolnoty-mieszkaniowe-oszukiwane-mzbm.

Ps ps Zobacz także:

Statut MZBM jednak ułomny

MZBM a targowiska

MZBM – alarm!

MZBM a RIO

Pismo do wojewody (MZBM) – odp.

Pismo do Wojewody Śląskiego – MZBM

MZBM – kolejne interpelacje

MZBM – gminny?

MZBM sięga dna

Interpelacje MZBM…

Interpelacje MZBM… – odpowiedzi prezydenta

MZBM a wspólnoty

Kolorowa Dąbrowa 🙂

zaległości Gminy do wspólnot mieszkaniowych

zaległości Gminy, c.d.

Komentarze

60 komentarzy do “Wspólnoty Mieszkaniowe a MZBM”

 1. Członek wspólnoty, 10 sty 2018 o 20:35

  C.d.
  „W sprawach przekraczających zarząd zwykły konieczna jest zgoda właścicieli lokali wyrażona w formie uchwały, która winna wskazywać co jest jej przedmiotem – czyli określać czynność, ale również – gdy chodzi o umowy – konieczne jest udzielenie zarządowi (zarządcy sprawującemu zarząd powierzony na podstawie art. 18 ust. 1) pełnomocnictwa „do zawierania umów stanowiących czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej” (art. 22 ust. 2).
  W ustawie o własności lokali brak regulacji w przedmiocie pełnomocnictwa, dlatego na podstawie odesłania zawartego w art. 1 ust. 2 uwl zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
  Zgodnie natomiast z art. 98 kc „pełnomocnictwo ogólne obejmuje umocowanie do czynności zwykłego zarządu, do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj, chyba że ustawa wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czynności.”
  „Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 4 listopada 1998 roku (sygn. akt: II CKN 866/97), przedstawił pogląd, że pełnomocnictwo rodzajowe winno określać rodzaj czynności prawnej objętej umocowaniem oraz jej przedmiot. A jeżeli nie zostało to określone jednoznacznie – należy dla ustalenia rzeczywistej woli reprezentowanego stosować reguły interpretacyjne obowiązujące przy tłumaczeniu oświadczeń woli.”
  U nas przy wyborze zarządu MZBM dołączył zwykłe pełnomocnictwa w zaproszeniach, które są nieważne. Wyrok SA z dnia 4.07. 2014 VI ACa 1630/13 LEX 1506754.
  Dalej w administracji na dole MZBM nie wie co to jest pełnomocnictwo rodzajowe, pomimo ,że przegrał przez to proces.

 2. Członek wspólnoty, 10 sty 2018 o 20:40

  Uchwały, których przedmiot nie był zawarty w rocznym planie gospodarczym są niezgodne z UOWL

  Niewykonane uchwały z poprzednich planów gospodarczych są nieważne – tracą moc obowiązującą z chwilą upływu terminu na ich realizację określoną uchwałą o planie gospodarczym. Wymagają konwalidacji ponieważ dotyczą remontów części wspólnej które są związane z okresem rozliczeniowym.
  Jeśli inwestycja nie przewidziana była w rocznym planie gospodarczym, to zarząd musi uzyskać na jej przeprowadzenie zgodę wspólnoty w formie uchwały właścicieli lokali i nowelizacji planu rocznego.

 3. Członek wspólnoty, 10 sty 2018 o 20:53

  Zaskarżanie po upływie terminu zawitego 6 tygodni
  z art. 189 k.p.c.

  powództwo z tytułu nieistnienie uchwały
  – brak wymaganej większości głosów (przyczyny- błąd, sfałszowanie, przegłosowanie w złym trybie, brak świadomosci oddania głosu, celowe wprowadzenie w błąd, brak pełnomocnictw w tym rodzajowych)

  „Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 września 2013 roku, (orzeczenia.ms.gov.pl – I ACa 250/13) istnienie regulacji z art. 25 ust. 1 u.w.l. nie wyklucza możliwości kwestionowania wadliwości konkretnej uchwały lub uchwał wspólnoty mieszkaniowej na podstawie art. 189 k.p.c. jako tzw. czynności prawnej nieistniejącej. W pozwie należy jednak wyraźnie wskazać, iż chcemy, żeby sąd ustalił, iż uchwała nie została podjęta (nie istnieje), a nie uchylenia istniejącej (podjętej w prawidłowy sposób) uchwały. Jak ponadto wskazał to Sąd Najwyższy w orzeczeniu z dnia 23 lutego 2006 „przykładem uchwały nieistniejącej jest uchwała wspólnoty mieszkaniowej podjęta bez wymaganego statutem quorum lub bez wymaganej większości głosów (I CK 336/05 – LEX nr 424423)”
  „To oznacza, że mimo upływu 6 tygodni wciąż możemy podważyć uchwałę na tej podstawie, że nie stanowiła ona wymaganej w ustawie woli właścicieli lokali. Wnosimy wtedy o ustalenie, iż uchwała figurująca pod wskazanym numerem faktycznie nie w ogóle została podjęta. Art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego nie pozwala jednak kwestionowania merytorycznej treści uchwały podjętej przez prawidłowo wyliczoną większość we wspólnocie
  Po upływie terminu 6 tygodni właściciel lokalu może starać się wykazać, że: nie otrzymał treści uchwały lub termin w ogóle nie obowiązuje. Może to być sytuacja, w której uchwała w ogóle nie istnieje. Może też przekonywać, że naruszenia prawa są na tyle poważne, że kwalifikują do stwierdzenia jej całkowitej nieważności (zagadnienie stwierdzenia nieważności uchwał po 6 tygodniach wzbudza w orzecznictwie sądów duże kontrowersje)”

 4. Członek wspólnoty, 10 sty 2018 o 21:03

  Zaskarżanie po upływie terminu zawitego 6 tygodni
  z art. 189 k.p.c. w związku z art. 58 K.c.

  Sprzeczność z ustawą lub uchwała pozaprawna,
  nie wynikajaca z UOWL -nie dotycząca cześci wspólnej

  Odpowiedź w w interpelacji 21954
  „ad2 Tym niemniej w przypadku gdy podjęta uchwała szczególnie rażąco narusza przepisy prawa, dopuszcza się możliwość wytoczenia powództwa na podstawie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z art. 58 K.c. (w myśl którego czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy)”.
  Nieważność, o której mowa w art. 58 § 1 K.c., jest nieważnością bezwzględną, co oznacza, że czynność prawna nie wywołuje żadnych skutków w sferze cywilnoprawnej. Stan nieważności z przyczyn wskazanych w komentowanym przepisie powstaje z mocy samego prawa (ipso iure) i datuje się od początku (ex tunc), tzn. od chwili dokonania czynności. Nieważność czynności prawnej jest skutkiem powszechnym, tzn. działającym wobec wszystkich (erga omnes). Oznacza to, że każdy, kto ma w tym interes prawny, może się na nią powołać, jak również dochodzić ustalenia nieważności czynności prawnej na drodze sądowej (art. 189 K.p.c).”
  Nie ma jednolitej linii orzeczniczej w tym względzie.
  „Część komentatorów w doktrynie prawa uważa, że w podstawie zaskarżenia wynikającej z art. 25 uwl mieści się również powództwo o ustalenie nieistnienia lub nieważności uchwały. Tak też wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 21 stycznia 2016 r., sygn. akt I ACa 838/15 i wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 maja 2017 r., sygn. akt I ACa 811/16.”
  https://wspolnota.net.pl/viewtopic.php?p=102817

 5. Członek wspólnoty, 10 sty 2018 o 22:29

  Panie Grzegorzu czy jest możliwe dowiedzieć się ile kredytów – ilość sztuk ( wysokość kwoty) zaciągnęły wspólnoty MZBM od początku nie wiem odkąd, chyba 2006 r na termomodernizację budynków. Ile spłaciły, ile jest w tym kredytów 10,15,20 letnich i ile zostało do spłacenia (kwota).
  Czy taką informację kiedyś wcześniej Panu udzielono?
  Kondycja finansowa części wspólnot kuleje przez obciążenia kredytowe wchodzące w skład czynszu, choć nie są relatywnie wysokie. Myślę,że jest to informacja publiczna, nie tajna o wysokości zakredytowania właścicieli wspólnot i najemców komunalnych.
  Najwięcej jest nieopłacalnych dla właścicieli 20 letnich kredytów. Teraz przy niskim Wiborze tego nie widać, ale sytuacja może się dzięki inflacji zmienić, a dzisiaj przy względnie niskim oprocentowaniu już nie jest najlepsza.Poprzedni zarząd, przy zaciągniętym kredycie i zdekapitalizowanej infrastrukturze wewnętrznej proponował wziąść następny jak zadłużenie wspólnoty właścicieli wynosiło ponad 50 tys.
  Przedstawiłem najważniejsze złamania UOWL i przepisów K.p.c. tylko na przykładzie kilku wspólnot. Zaskarżanie nieistnienia i nieważności uchwał po terminie zawitym 6 tygodni to loteria, 99% jest odrzucane. Nie ma jednolitej linii orzeczniczej nawet przy ewidentnych naruszeniach. Odpowiedź Rządu z 2013r sobie a muzom chyba dla dobrego samopoczucia. UOWL wymaga pilnej nowelizacji przynajmniej w jednym punkcie, który utrącono w 2012r., że Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
  Szczegóły zadłużeń wspólnotami
  http://rolowanadabrowa.pl/tysiace-oszukiwanych-dabrowian
  http://rolowanadabrowa.pl/wp-content/uploads/2017/12/3-1367_Jaszczura_odp_str1_2_7_8_9.pdf
  Oczywiście Gmina nie podziela stanowiska WSA w sprawie wyroku i złożyła skargę kasacyjną do NSA, co trochę potrwa.
  http://rolowanadabrowa.pl/dzialania-mzbm-nielegalne

 6. Grzegorz, 11 sty 2018 o 7:33

  do członka wspólnoty: informacji o kredytach (ilości i wielkości)nie mam, zastanowię się nad interpelacją.

  Co do skargi kasacyjnej to rzeczywiście, głosami SLD-PO-TPDG doszło do tego na wczorajszej sesji, dodatkowej Rady Miejskiej: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=44342#more-44342

 7. dodatkowa – sesja 10.01.2018 r. (odsłona 98) - Rolowana Dąbrowa, 12 sty 2018 o 11:22

  […] Zobacz także wpis http://grzegorzjaszczura.pl/?p=44312#more-44312, a szczególnie komentarze pod nim oraz linki do innych moich wpisów dotyczących zakładu […]

 8. czlonek wspólnoty, 19 mar 2018 o 17:07

  DUZO SIE MÓWI O SYTUACJI FINANSOWEJ MZBM , NIE PRZESZCZEGANIEM PRZEPISÓW WE WSPÓLNOTACH ZARZĄDZANYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ MZBM DĄBROWA GÓRNICZA ,NATOMIAST NIEWIELE JEST WPISÓW NA TEMAT STANU BUDYNKÓW KTÓRYMI MZBM ADMINISTRUJE, NA TEMAT KONTRACHENTÓW FIRM Z KTÓRYMI MZBM WSPÓLPRACUJE,ICH KOMPETENCJI, ORAZ SPOSOBU BYC MOZE WYPROWADZANIA SRODKÓW FINANSOWYCH Z KASY WSPÓLNOT ZA PRACE KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYKONANE ,LUB PRACE WYKONANE NIEWŁASCIWIE – ZLE . WIĄZE SIE TO Z POSWIADCZANIEM PRZEZ WŁADZE MZBM,PODLEGŁYCH JEJ PRACOWNIKÓW NIEPRAWDY. I TO CO DOTYKA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ MOJEGO BUDYNKU (A JA ZAOBSERWOWAŁEM) MOZE DOTYCZYC WIEKSZOSCI BUDYNKÓW W DĄBROWIE GÓRNICZEJ ZNAJDUJĄCYCH SIE W RÓZNEJ FORMIE POD NADZOREM MZBM. MIMO ZGŁASZANIA PEWNYCH NIEPRAWIDŁOWOSCI DO ORGANÓW RÓZNEGO SZCZEBLA SANEPIDU CZY TEZ NADZORU BUDOWLANEGO ,ODWOŁYWANIA SIE DO WOJEW. ,A NASTEPNIE DO GŁOWNEGO INS.NAD.BUDOWLANEGO W WARSZAWIE ,SYTUACJA-BEZPIECZENSTWO MIESZKANCÓW MIMO UPŁYWU CZASU MIMO PROSZENIA O POMOC NIE ULEGA POPRAWIE, A WRECZ PRZECIWNIE ODKRYWAMY NOWE ZAGROZENIA. REALNE ZAGROZENIE ZYCIA CZY TEZ EWENTUALNEJ KATASTROFY BUDOWLANEJ. CZEKAMY NA POMOC INSTYTUCJI JUZ TRZY LATA, A INSTYTUCJE TE ZAMIAST POMÓC RACZEJ Z NIM WSPÓLPRACUJĄ ,OSŁANIAJĄ MZBM. ALE PRZEJDE DO FAKTÓW. MZBM DĄBROWA GÓRNICZA BEZ WYMAGANYCH POZWOLEN NA PRZESTRZENI LAT DOKONUJE SAMOWOLI BUDOWLANEJ W LOKALACH UZYTKOWYCH NALEZĄCYCH DO GMINY, RAZ JE POWIEKSZAJĄC PRZEZ WYBURZENIE SCIAN DOKONUJĄC POŁĄCZENIA DWÓCH LOKALI, INNYM RAZEM GDY JEST TAKIE ZAPOTRZEBOWANIE Z JEDNEGO LOKALU UZYTKOWEGO WYDZIELA SIE TRZY LOKALE.POWIERZCHNIA BUDYNKU NI JAK SIE MA DO POWIERZCHNI UJETEJ W KSIEGACH WIECZYSTYCH, A MIMO TO GMINA PRZY SPRZEDAZY KOLEJNYCH LOKALI U NOTARIUSZA PRZEDSTAWIA NIE AKTUALNĄ POWIERZCHNIE BUDYNKYU A CO ZA TYM IDZIE NIE PRAWDZIWE WYLICZENIA UDZIAŁÓW. ALE TO NIE JEST GŁOWNY PROBLEM NASZEJ WSPÓLNOTY NASZEGO BUDYNKU ,BYC MOZE TO DOTYCZY WIEKSZOSCI BUDYNÓW KTÓRYMI ZARZĄDZA MZBM A WŁASCIWIE PAN ADAMCZYK .BYC MOZE ON SIE ZNA – MA WIEDZE, ALE NAPEWNO NIE DOTYCZĄCĄ UTRZYMANIA BUDYNKU W NALEZYTYM STANIE TECHNICZNYM. DOKONUJĄC PRAC BUDOWLANYCH W LOKALACH UZYTKOWYCH GMINY, BURZAC SCIANY INNYM ZAS RAZEM W INNYM MIEJSCU JE STAWIAŁ ,INGEROWAŁ W ISTALACJE KANALIZACYJNĄ, KANALIZACJE SANITARNĄ, W WENTYLACJE BUDYNKU CZY TEZ W ISTALACJE ELEKTRYCZNĄ , PRACE BUDOWLANE BYŁY PROWADZONE PRZEZ MZBM CZY TEZ POD ICH NADZOREM NIE PROFESJONALNIE I BEZ WYMAGANYCH POZWOLEN. WYKONAWCY WSPÓLPRACUJĄCY Z MZBM NIE POSIADALI JAK STWIERDZA PINB NP. ODPOWIEDNICH WYMAGANYCH UPRAWNIEN. ALE NIE O UPRAWNIENIA CHODZI LECZ O FACHOWOSC.SANEPID TYLKO SIE ZA GŁOWE ZŁAPAŁ GDY ZOBACZYŁ SPOSÓB WYPROWADZENIA Z LOKALI GMINY INSTALACJI KANALIZACYJNEJ I SPOSÓB POŁACZENIA SIE Z PIONEM. ABY TEGO DOKONAC ROZCZELNIONO INSTALACJE KANALIZACYJNA I ZDEMONTOWANO POKRYWE REWIZYJNA W RURZE. WSKUTEK TAKIEGO WYKONANIA POŁĄCZENIA POD NADZOREM MZBM FEKALIA WYPŁYWAŁY Z NIESZCZELNEGO POŁACZENIA I ULATNIAŁY SIE TOKSYCZNE GAZY KANALIZACYJNE, W POWIETRZU PANOWAŁ SMRÓD ,ODÓR .ZA PARTACTWO WYKONANE PRZEZ MZBM ,JAK STWIERDZA PINB DĄBROWA GÓRNICZA SAMOWOLE BUDOWLANĄ NADZÓR BUDOWLANY WYDAŁ ZALECENIA DECYZJE, NIE GMINIE, TYLKO ZA SAMOWOLE KOSZTAMI DOKUMENTACJI OBCIAZONA ZOSTAŁA WSPÓLNOTA BUDYNKU. ALE JAK WE WSPÓLNOCIE GMINA MA WIEKSZOSCIOWE UDZIAŁY, JEST ADMINISTRATOREM, TO BEDZIE SIE TEMU SPRZECIWIAC, DZIAŁAC PRZECIWKO SOBIE. SANEPID STWIERDZA ZE PO KAZDEJ AWARII INSTALACJI KANALIZACYJNEJ NALEZY PRZEPROWADZIC DEZYNFEKCJE ZALANYCH POMIESZCZEN. MIMO ZE JESTESMY PRAKTYCZNIE CO ROK ZALEWANI,FEKALIA NIE SĄ PO ZALANIU WYPOMPOWYWANE, TYLKO SPOKOJNIE PRZEZ KILKA TYGODNI WSIĄKAJĄ W POSADZKE SCIANY PIWNIC ,SKAZONE SĄ POMIESZCZENIA KORYTARZE PIWNICZNE ,SANEPID NIE WYDAJE ZADNYCH ZALECEN. PRACOWNIK SANEPIDU UDAJE ZE NIE SŁYSZY WYPOWIEDZI INSPEKTORA NADZORU Z RAMIENIA MZBM PANA […] IZ W BUDYNKACH MZBM ZE WZGLEDU NA ZUZYCIE I WIEK INSTALACJI KANALIZACYJNEJ WYSTEPUJĄ DOSC CZESTO AWARIE ,WSKUTEK CZEGO SĄ ZALEWANE POMIESZCZENIA FEKALIAMI. I OPRÓCZ EWENTUALNEGO UDROZNIENIA MZBM NIE WYPRACOWAŁ INNYCH DZIAŁAN .A WIEC INNE BUDYNKI MIMO ZALEWANIA WSKUTEK AWARII KANALIZACJI NIE SĄ DEZYNFEKOWANE MIMO IZ TAK WYNIKA Z OPINII SANEPIDU, SANEPID WYDAJE OPINIE LECZ TEGO NIE EGZEKWUJE,A GDY MIESZKANIEC SKARZY SIE NA PANUJĄCY SMRÓD NA KLATCE , W PIWNICY,PRZED KAZDĄ WIZYTĄ SANEPIDU SĄ POWIERZCHNIE POSADZEK SCHODÓW MYTE SRODKAMI ZAPACHOWYMIM. ALE TO NIE WSZYSTKO. OSTATNIO MEDIA PODAJĄ ZE WYDARZYŁO SIE DUZO ZARUC CZADEM, WYBUCHÓW BUTLI Z GAZEM CZY NASTĄPIŁO ZAWALENIE BUDYNKU.I TAK JAK W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ W POZNANIU DODAJE SIE INFORMACJE IZ BUDYNEK POSIADAŁ WSZELKIE POZYTYWNE PRZEGLĄDY WYMAGANE OKRESLONYMI PRZEPISAMI . I NA TO CHCIAŁBYM ZWRÓCIC UWAGE, POZYTYWNE PRZEGLĄDY. CO TE DOKUMENTY OZNACZAJĄ. NIC ,SĄ TO DOKUMENTY KTÓRE NIE MAJĄ NIC WSPÓLNEGO ZE STANEM FAKTYCZNYM. I JAKO PRZYKŁAD PODAM NASZ BUDYNEK ORAZ PRZEGLĄD DOKONYWANY PRZEZ KOMINIARZY. NADMIENIAM IZ KOMINIARZ MA PODPISANĄ UMOWE Z MZBM NA KILKANASCIE BUDYNKÓW. I MIMO ZE OD LAT PROTOKOŁY KOMINIARZY SĄ BEZ UWAG, KANAŁY KOMINOWE DROZNE ,CIĄGI PRAWIDŁOWE, PO SPRZECIWIE MIESZKANCA POWTÓRNY PROTOKÓL SPORZADZONY PRZEZ TEGO SAMEGO KOMINIARZA STWIERDZA ZE KOMINY SĄ ZAGRUZOWANE, INNE SĄ NIESZCZELNE. W ODPOWIEDZI MI UDZIELONEJ PAN […] STWIERDZA ZE DO OBOWIĄZKÓW KOMINIARZY NIE NALEZY OPRÓZNIAC WYBIERAC ZAWARTOSCI Z WYCZYSTEK KOMINOWYCH, I DODAJE ZE SADZE I GRUZ ZALEGAJĄ W W WYCIORACH OD LAT 1990. TEN SAM PAN ADAMCZYK PODPISUJE CO INNEGO W SPECYFIKACJI PRZETARGOWEJ BEDĄCEJ NA STRONIE MZBM. WYCHODZI Z TEGO ZE KOMINIARZE WYPISUJĄ TYLKO PROTOKOŁY Z DOKONANYCH PRZEGLĄDÓW NIE MAJĄCE NIC WSPÓLNEGO ZE STANEM FAKTYCZNYM .POWTARZAM PAN […] TWIERDZI ZE SADZE I GRUZ ZALEGA OD LAT 90 ,KOMINIARZ MÓWI ZE KOMINY SĄ ZAGRUZOWANE, INNE NIESZCZELNE. I TO NIE WSZYSTKO ,GDYZ DALSZE POSTEPOWANIE PROWADZONE WSKAZUJE ZE NA CZTERY LOKALE TRZY SĄ PODŁĄCZONE DO JEDNEGO KANAŁU SPALINOWEGO. TAKI STAN RZECZY WEDŁUG PINB DĄBROWA GÓRNICZA ZAGRAZA BEZPIECZENSTWU MIESZKANCÓW. REASUMUJĄC KOMINIARZ OBSŁUGUJĄCY BUDYNKI MZBM POZA WYPISANIEM NIERZETELNEGO PROTOKOŁU POSWIADCZA NIEPRAWDE O STANIE WENTYLACJI W BUDYNKACH MZBM. MZBM NA ZALECENIA PINB ZLECA TAKIEMU KOMINIARZOWI WYKONANIE INWENTARYZACJI KOMINOWEJ. MIMO KWESTIONOWANIA PRZEZE MNIE KOMPETENCJI TEGO KOMINIARZA ZLECA MU SIE PRACE O KTÓRYCH ON NIE MA ZIELONEGO POJECIA. NIE POTRAFI ON PRAWIDŁOWO NANIESC PRAWIDŁOWO PODŁACZEN LOKALI DO KANAŁÓW KOMINOWYCH .I NIKT TEGO NIE WIDZI ,ANI INSPEKTOR Z MZBM ANI INSPEKTOR PINB . KOMINIARZ NIE NANOSI W INWENTARYZACJI KOMINOWEJ POŁOWY LOKALI W BUDYNKU DWU KLATKOWYM Z 14 LOKALAMI MIESZKALNYMI, NA CO TO JA WSKAZUJE PO DOKONANEJ ANALIZIE W PISMIE DO PINB. I MIMO SUGESTI ABY ODSUNĄC TEGO KOMINIARZA OD SPORZĄDZENIA INWENTARYZACJI KOMINOWEJ, MZBM Z PINB PRZYJMUJĄ Z OPOZNIENIEM DODATKOWE PODWÓJNE UZUPEŁNIENIA. WOBEC ZROBIONYCH TRZECH PODEJSC TEGO KOMINIARZA DO INWENTARYZACJI MAM DOWODY ZE CZESCIOWO INWENTARYZACJA ZOSTAŁA ZLE SPORZĄDZONA. MOIM ZDANIEM KOMINIARZ TEN NIE POSIADA ODPOWIEDNIEJ WIEDZY ,WYOBRAZNI ABY PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIC INWENTARYZACJE KOMINOWA .I JESTEM WSTANIE TO UDOWODNIC. INSPEKTORZY MZBM ANI PINB, A ZWŁASZCZA PINB PRZYJĄŁ INWENTARYZACJE I NA TEJ PODSTAWIE WYDAŁ DECYZJE DO WYKONANIA .PRACE WYKONANE ZGODNIE Z ZALECENIAMI OPRÓCZ PONIESIONYCH KOSZTÓW PRZEZ WSPÓLNOTE MIESZKANIOWĄ NIE POPRAWIŁY STANU WENTYLACJI W NIERUCHOMOSCI .NIE POPRAWIŁY MIMO ZE INNI KOMINIARZE POTWIERDZAJA COS CO NIE MA MIEJSCA I NIE TYLKO KOMINIARZE ALE TAKZE PAN […] ZE SWOJĄ SWITĄ. MIMO POSIADANYCH DOWODÓW NA NIEPRAWIDŁOWOSCI TRUDNO MI JEST UZYSKAC WSPARCIE OD ORGANÓW DO KTÓRYCH ZGŁASZAŁEM PROBLEMY . I NIE WIEM, MAM PEWNE PRZEMYSLENIA CZY PRACOWNICY PINB NIE WSPÓŁDZIAŁAJĄ Z MZBM ? CZY NIE OSIĄGAJĄ BYC MOZE KORZYSCI FINANSOWEJ? TRZY LATA PISANIA SKARG I ODWOŁAN ,W DOKUMENTACH W PORZĄDKU A WENTYLACJI PRAWIDŁOWEJ JAK NIE BYŁO TAK NIE MA. I JESLI JEST TAKA SYTUACJA W NASZYM BUDYNKU, TO BYC MOZE JEST TAK TAKZE W INNYCH BUDYNKACH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ TEGO KOMINIARZA .KOMINIARZ TEN RÓWNIESZ WYPISYWAŁ DLA BUDYNKÓW ZALECENIA ,KTÓRE PÓZNIEJ RZEKOMO JE REALIZOWAŁ , WYSTAWIAŁ FAKTURY POBIERAŁ WYNAGRODZENIE POTWIERDZAŁ REALIZACJE WYKONANIE WYDANEGO PRZEZ SIEBIE ZALECENIA .WYKONANIE FIKCYJNYCH PRAC POTWIERDZALI TO TAKZE INNI PRACOWNICY MZBM . PODOBNA SYTUACJA MOZE BYC WYPROWADZANIA PIENIEDZY W TEN SPOSÓB TAKZE W INNYCH WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH . KTO SIE TEMU DOKŁADNIE PRZYGŁĄDA , I NA TEMAT ADMINISTROWANIA BUDYNKAMI PRZEZ MZBM MIAŁBYM JESZCZE DUZO DO POWIEDZENIA ,ALE NIE WIEM CZY KOGOS TO INTERESUJE .PODJĄŁEM SIE POZWOLIŁEM SOBIE PRZECIWSTAWIC SIE MZBM . TO CO ODKRYWAM SWIADCZY TYLKO ,POTWIERDZA TO ,CO SŁYSZAŁEM OD PRACOWNIKÓW MZBM ” ZE ICH PRZEPISY NIE OBOWIĄZUJĄ ,” . W CHWILI OBECNEJ NIE WIEM JAKI WPLYW MAJA SAMOWOLE BUDOWLANE PODCZAS PROWADZONYCH PRAC W LOKALACH GMINY ,ALE PROBLEM DLA MNIE JEST POWAZNY ,A NIKT GO NIE BIERZE NA POWAZNIE I NIC Z NIM NIE ROBI . PRAD ELEKTRYCZNY POJAWIA SIE NA RURACH GAZOWYCH .RURY GAZOWE SĄ OKRESOWO POD NAPIECIEM . SA POD NAPIECIEM OKRESOWA W LOKALACH MIESZKALNYCH ALE TAKZE NA KORYTARZU KLATCE SCHODOWEJ . O FAKCIE TYM ,ZE WZGLEDU NA BIERNOSC ADMINISTRATORA , POSIADANYMI PRZEZ NIEGO POZYTYWNYMI DOKUMENTAMI SPORZĄDZONYMI PRZEZ SWOICH ELEKTRYKÓW, POINFORMOWAŁEM NADZÓR BUDOWLANY W WARSZAWIE . NIE WIEM CZY WIECEJ MOZNA ZROBIC ,WOBEC BYC MOZE PANUJĄCEGO WEDŁUG MNIE LOKALNEGO UKŁADU. TRZY LATA PISZE STOSOWNE PISMA KTÓRE OPRÓCZ PONIESIONYCH KOSZTÓW NIE WPYNEŁY NA POPRAWE BEZPIECZENSTWA. I TAKIE ZAGROZENIA W INNYCH BUDYNKACH TAM GDZIE ZARZĄDZA MZBM NIERUCHOMOSCIAMI MOGĄ MIEC MIEJSCE .

 9. Okiem Jaszczura - MZBM dalej jest winny Wspólnotom 6 mln złotych - Rolowana Dąbrowa, 6 lut 2019 o 20:16
 10. Okiem Jaszczura - problem MZBM – sesja 15.05.2019 r. - Rolowana Dąbrowa, 23 maj 2019 o 10:25

  […] konieczności usuwania zobowiązań wymagalnych w budżecie Gminy, także w MZBM! Zobacz czy ew. zobacz. MZBM ma natomiast pieniądze na sprzątanie targowisk miejskich – zobacz: […]

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie