ZCO SS – co z oddz. ginekologiczno-położniczym?

Kategorie: Aktualności   | 6 października, 2017

20170818_125416Ile będzie kosztowało wyoutsourcingowanie (swego czasu) przez po. Dyrektora ZCO SS im. S. Starkiewicza Pana Z. Grzywnowicza, oddziału ginekologiczno-położniczego z naszego (tak zadłużonego od lat) szpitala miejskiego? Powoli dowiadujemy się tego i to z oficjalnych odpowiedzi Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD) na moje i także Klubu Radnych PIS interpelacje. Treść ostatniej interpelacji i kilka linków do wcześniejszych wpisów na blogu poświęconych temu, tak ważnemu tematowi dla wielu, nie tylko kobiet z naszego miasta, znajdziesz Drogi Czytelniku tutaj: http://grzegorzjaszczura.pl/?p=43200#more-43200.

Odpowiedź już zamieszczam, z małym komentarzem w sytuacjach skrajnie drażliwych i nadzieją, że będzie kiedyś lepiej z zarządzaniem tego sp zoz-u. Zadziwia mnie, że aż tyle nietrafionych decyzji można podjąć. Właściwie odpowiedź jest załącznikiem do kilku zdań napisanych przez Z-cę Prezydenta Panią I. Krupę w imieniu Pana Prezydenta Z. Podrazy (SLD), o czym świadczy niezbicie pieczątka „PREZYDENT MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ”  w lewym górnym rogu 🙂 .

int.2017.09.06-sodowski-odp-1int.2017.09.06-sodowski-odp-2Dąbrowa Górnicza, 22.09.2017 r.

Pani Joanna Mizera

Naczelnik Wydziału Zdrowia, Polityki Społecznej i Aktywizacji Zawodowej

W odpowiedzi na interpelację nr BRM.0003.2055.2017 z dnia 06.09.2017 r. Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość w Dąbrowie Górniczej, wyjaśniam:

„Jaka kwota wpłynęła do tej pory od zwycięzcy przetargu na wyłonienie dzierżawcy pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Noworodkowego oraz przejęcie udzielania świadczeń w tym zakresie w naszym szpitalu, czyli konsorcjum podmiotów leczniczych (do czego doszło jeszcze w 2015 r.), tj.:

Perinatologia Śląska Sp. z o.o.

Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski

Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski – Spółka komandytowa,

do naszego szpitala (tj. od początku do dnia obecnego)?”.

– Od kiedy konsorcjum wspomnianych podmiotów leczniczych z Perinatologią Śląską sp. z o.o. na czele nie płaci za dzierżawę pomieszczeń, w których prowadziło swoją działalność biznesową?”

Z tytułu wiążącej strony umowy, ZCO wystawiło Perinatologii Śląskiej Sp. z o.o. faktury (know-how, dzierżawa powierzchni, media, medycyna pracy, badania laboratoryjne, usługi sprzątania, usługi pralnicze, odpady, usługi transportowe, sterylizacja narzędzi, usługi telefoniczne, korzystanie z szatni, windy, przesyłki pocztowe, badania RTG, TK)

 • W roku 2015 na łączną kwotę 960.495,74 zł – z tego zapłacono 17.032,26 zł (kosmetyka, tylko czego?, zapłacono 1,77% kwoty należnej w 2015 r.!!! – przyp. mój),
 • W roku 2016 na kwotę 746.034,78 zł – z tego zapłacono 297.691,64 zł,

W tym faktura za sprzęt na kwotę 235.746,28 zł została wyegzekwowana przez komornika i spłacona w 4 ratach: 05.07.2016 r., 12.07.2016 r., 09.08.2016 r., 12.09.2016 r.

 • W roku 2017 zostały wystawione faktury na kwotę 504.491,43 zł – z tego nie dokonano żadnej zapłaty (!!!, nawet bez kosmetyki – przyp. mój).

Ostatnia płatność dokonana na rzecz ZCO miała miejsce dnia 23.06.2017 r.

– „Jak rozwiązana była sprawa wyposażenia oddziałów i do kogo ono należało i należy obecnie?”

Perinatologia Śląska Sp. z o.o. przejęła od ZCO zorganizowaną część przedsiębiorstwa w zakresie oddziału położniczo-ginekologicznego oraz neonatologicznego – w tym personel oraz wyposażenie i aparaturę medyczną oddziałów. Nabycie sprzętu przez Perinatologię Śląską nastąpiło odpłatnie – zgodnie z wyceną rzeczoznawcy (to stwierdzenie: „odpłatnie” brzmi tu w kontekście odpowiedzi na poprzednie pytanie albo kabaretowo, albo hiobowo – przyp. mój).

– Jakie inwestycje, remonty i zakupy wyposażenia przeprowadziła konsorcjum wymienionych podmiotów leczniczych? i jak zostaną one rozliczone?

Obecny wykonawca usługi, tj. Perinatologia Śląskia Sp. z o.o. w okresie trwania zawartej umowy nie wykonał żadnych prac remontowo-modernizacyjnych pomieszczeń oddziałów (czyli jak rozumiem, jedynie następowała dekapitalizacja – przyp. mój). W kwestii zakupów ZCO nie dysponuje taką wiedzą.

– Jak widzi Pan Prezydent możliwość ściągnięcia zaległości płatniczych (oczywiście wraz z odsetkami) od Perinatologii Śląskiej Sp. z o.o. w kontekście wysokości jej kapitału zakładowego i czy w przypadku wygrania przetargu przez konsorcjum przewidziano w treści przetargu (w 2015 r.) odpowiedzialność finansową, ewentualnie zabezpieczenie finansowe pozostałych podmiotów wchodzących w skład tegoż konsorcjum,”

Windykacja należności Spółki jest na etapie postępowań sądowych. Konsorcjum składa się z 3 podmiotów odpowiedzialnych solidarnie za realizowaną umowę i wynikające z niej zobowiązania. Wysokość kapitału zakładowego nie przekłada się bezpośrednio na zdolność płatniczą danego podmiotu. Należy też mieć na uwadze regulacje art. 299 k.s.h. przewidujące gwarancyjną odpowiedzialność członków Spółki za jej zobowiązania (aha, aha, aha – przyp. mój).

– Jakie zabezpieczenia finansowe przedstawił lider rozpatrywanego konsorcjum (tj. prawdopodobnie Perinatologia Śląska sp. z o.o.) naszemu szpitalowi, tj. ZCO SS im. S. Starkiewicza?”

Z uwagi na fakt, iż postępowanie dot. wydzierżawiania powierzchni użytkowej oddziału ginekologiczno-położniczego i noworodkowego nie było postępowaniem prowadzonym na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a było przeprowadzone w oparciu o przepisy: Ustawy o działalności leczniczej oraz wewnętrznych przepisów dot. wydzierżawiania powierzchni oraz Uchwały Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie, nie było podstaw do wymagania zabezpieczenia finansowego w tego rodzaju postępowaniu (nieźle, po co się męczyć ustawą Prawo Zamówień Publicznych – przyp. mój).

W postępowaniu konkursowym było przewidziane wniesienie przez Wykonawców wadium (a gdzie ono jest w tej chwili, trzeba by dopytać – przyp. mój).

– „Czy kwota zaległości płatniczych firmy Perinatologia Śląska Spółka z o.o. wobec naszego szpitala, tj. 1.788.515,72 zł, podana we wspomnianym na początku interpelacji piśmie z dnia 28.07.2017 r. obejmuje również odsetki?”

Kwota 1.788.515,72 zł stanowi wartość zadłużenia Spółki Perinatologia Śląska Spółka z o.o. w zakresie należności głównej według stanu na dzień 21.07.2017 r. Na dzień 19.09.2017 r. wartość zadłużenia opiewa na kwotę 1.896.298,05 zł. Kwoty nie obejmują odsetek (a jednak bez odsetek, i tak przybyło, jakieś 108 tysięcy zł długu, z odsetkami ponad 2 mln zł na oko, bez kalkulatora – przyp. mój).

ZCO skierowało na drogę sądową 3 pozwy o zapłatę, które są obecnie rozpatrywane przez Sąd:

-sprawa o zapłatę kwoty 246.000 zł jest obecnie w toku postępowania apelacyjnego, dotyczy know-how.

– sprawa o zapłatę kwoty 681.434,51 zł, obecnie w postępowaniu przed sądem I instancji, pozew złożony w dniu 14.07.2017 r.

– sprawa o zapłatę kwoty 662.021,22 zł, obecnie w postępowaniu przed sądem I instancji, pozew złożony w dniu 24.08.2017 r., należności są objęte ugodą (jak dla mnie dziwnie późno złożone są te pozwy i czy czasem to nie zbiegło się z moimi dopytywaniami na komisji zdrowia o zaległości konsorcjum? – przyp. mój).

Pozostała kwota należności zostanie przekazana do egzekucji po zakończeniu współpracy z Perinatologią (mam nadzieję, że z odsetkami 🙂 – przyp. mój).

 – „Jaki zysk z tytułu prowadzonej działalności osiągnęło konsorcjum podmiotów Pana K. Sodowskiego?”

– „Czy pracownicy Oddziałów Ginekologiczno-Położniczego i Noworodkowego otrzymali wypowiedzenia oraz w jakim trybie?”

W temacie udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania proponuję zwrócić się do podmiotu Perinatologia Śląska Sp. z o.o. (dzięki za cenną uwagę, przecież to już nie nasi pracownicy, przesadziliśmy z troską o nich w zapytaniach! – przyp. mój)

– „Jak planuje się zorganizować zatrudnienie na oddziałach Ginekologiczno-Położniczym i Neonatologii?”,

– „W jaki sposób zostanie przejęty kontrakt z NFZ?”,

– „Czy umorzenie zadłużenia jest warunkiem przejęcia kontraktu?”

– „Od kiedy planowane jest uruchomienie oddziałów?”

ZCO przejmując zwrotnie w struktury organizacyjne oddziały ginekologiczno-położniczy i noworodkowy zamierza przejąć całość personelu ww. oddziałów, licząc także na kontynuację współpracy z pracownikami, którzy wzmocnili poprzedni skład osobowy tych oddziałów.

Od momentu podjęcia informacji o planowanym zawieszeniu działalności oddziału położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego przez Konsorcjum reprezentowane przez Spółkę Pernatologia Śląska, ZCO podjęło starania celem pozyskania kadry medycznej niezbędnej do prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania oddziałów – w szczególności oddziału neonatologicznego. Pomimo powyższych starań, na dzień dzisiejszy nie można zapewnić wystarczającej obsady lekarskiej, pozwalającej na uruchomienie oddziału noworodkowego.

Uruchomienie oddziałów nastąpi niezwłocznie po zatrudnieniu wymaganej ilości kadry medycznej.

W tym kierunku nadal kontynuowane są wszelkie starania.

Kontrakt nie zostanie przejęty na zasadzie cesji. Narodowy Fundusz Zdrowia zawrze z ZCO nową umowę zgodnie z trybem określonym w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

– „Jakie nakłady na uruchomienie oddziałów po ich przejęciu musi ponieść szpital ZCO SS im. S.Starkiewicza?”

Szacunkowy koszt związany z uruchomieniem oddziałów to kwota minimum 500 tys. zł (tu pamiętajmy, że przez pierwsze półrocze 2017 r. szpital wygenerował 14,5 mln zł straty, zobacz, a także zobacz – przyp. mój).

 – „Czy jest oficjalnie stanowiska Rady Społecznej szpitala w sprawie proponowanych zmian?”

W dniu 24.04.2017 r. Rada Społeczna pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora ZCO w sprawie rozszerzenia działalności ZCO, poprzez utworzenie oddziału położniczo-ginekologicznego, oddziału noworodkowego, sali porodowej, poradni ginekologiczno-położniczej, poradni patologii i kontroli rozwoju noworodka oraz gabinetu diagnostyczno-zabiegowego poradni ginekologiczno-położniczej. Została podjęta Uchwała Rady Społecznej Nr 10/2017.

 p.o. Dyrektor

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny

im. S. Starkiewicza

w Dąbrowie Górniczej

lek. Zbigniew Grzywnowicz

int.2017.09.06-sodowski-odp-3int.2017.09.06-sodowski-odp-4

 

Komentarze

Komentarze (1) do “ZCO SS – co z oddz. ginekologiczno-położniczym?”

 1. Kora, 6 paź 2017 o 12:39

  Szok !!!
  Z powyższych informacji wynika, że nie ma żadnej kontroli nad działalnością Szpitala tj. Dyrekcji. Poziom beztroski, ignorancji i nieodpowiedzialności – przerażający !!!
  Szpital będzie zlikwidowany lub sprywatyzowany bo wszystko na to wskazuje.
  A mieszkańców (szczególnie na portalach społecznościowych) przekonuje się że wszystkiemu jest winny PIS 🙂
  Ludzie, w Dąbrowie tragicznie rządzą SLD, PO i ich sprzymierzeńcy udający opozycję 🙂
  Grupa wzajemnej adoracji beztroskich ignorantów śmiejąca się ludziom w twarz i udająca wielkie zatroskanie sprawami naszego miasta.
  Jakże wielu się na to nabiera, ze szkodą dla siebie i innych.

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie