Co z naszym dąbrowskim szpitalem?

Kategorie: Aktualności   | 31 lipca, 2015

CAM03555Szeroka interpelacja złożona przeze mnie do Pana Prezydenta Miasta Zb. Podrazy (SLD), w sprawie sytuacji w naszym szpitalu im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej znajduje się tutaj: Co słychać w szpitalu (interpelacje)? Ta interpelacja dotyczyła głównie ostatniego zamknięcia oddziału położniczo-ginekologicznego w naszym Szpitalu Specjalistycznym, a właściwie jego prywatyzacji. Otrzymałem odpowiedź od Pana Prezydenta, o czym informuję Szanownych Czytelników.

int.2015.06.24-szpital-odp.1W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Nr BRM.0003.406.2015 z dnia 24.06.2015 r. informuję, że Rada Miejska Uchwałą Nr IV/64/2015 w dniu 28 stycznia 2015 roku pozytywnie zaopiniowała podjęcie działań zmierzających do przekazania zadań Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Oddziału Noworodkowego, Sali Porodowej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej oraz Poradni Patologii i Kontroli Rozwoju Noworodka Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza podmiotowi wyłonionemu w trybie postępowania konkursowego. Wyboru nowego świadczeniodawcy dokonał Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza. W związku z powyższym poproszono Dyrektora o szczegółowe informacje dotyczące tego procesu, a przekazane informacje zawarto w odpowiedziach na pytania Pana Radnego.

Ad. 1 Do rozstrzygnięcia konkursu, którego przedmiotem było wyłonienie dzierżawcy pomieszczeń Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz przejęcie udzielania świadczeń w tym zakresie powołana została komisja konkursowa. W postępowaniu została złożyła jedna oferta. Oferentem była nie jedna firma, ale konsorcjum podmiotów leczniczych i podmiotu nie będącego na dzień składania ofert podmiotem leczniczym, tj.:

– Perinatologia Śląska Sp. z o.o., (70% udziałów ma w Perinatologii Śląskiej Sp. z o.o. pan Krzysztof Sodowski – przyp. mój).

– Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski

– Centrum Medyczne Krzysztof Sodowski – Spółka Komandytowa

(Czyli po prostu w konkursie uczestniczył jeden oferent („złożony”) z jedną ofertą – przyp. mój).

Pragnę w tym miejscu wyjaśnić, że możliwość ubiegania się o wspólne zamówienie w formie konsorcjum funkcjonuje na gruncie prawa zamówień publicznych. Co więcej, ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nowelizacją z dnia 22.07.2014 r. wprowadziła możliwość ubiegania się o zawarcie umowy wspólnie przez kilku świadczeniodawców, tj. konsorcjum. W zakresie formalnym w/w konkursu decydującym było, aby oferent posiadał zarejestrowaną działalność medyczną w zakresie ginekologii i położnictwa i taki warunek został spełniony. Istotą konsorcjum jest to, że łączy ono potencjały różnych wykonawców w celu zapewnienia jak najlepszych warunków funkcjonowania i osiągnięcia zakładanego celu. Przy przyjętej formule Perinatologia Śląska Spółka z o.o. z dniem przejęcia udzielania świadczeń zarejestrowała komórki organizacyjne w siedzibie Szpitala w obrębie dzierżawionych pomieszczeń i uzyskała status podmiotu leczniczego – Nr księgi rejestrowej 000000176492 w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego. Należy w tym miejscu zauważyć, iż do dnia przejęcia świadczeń i wykreślenia komórek Szpitala z w/w Rejestru nie było możliwe ich zarejestrowanie przez spółkę Perinatologia Śląska Spółka z o.o. w tej samej lokalizacji.

Wg wiedzy posiadanej przez Dyrektora Szpitala wszystkie osoby wskazane w warunkach konkursowych pozostają nadal zatrudnione w spółkach.

Ad. 2 Procedura przekazania świadczeń odbyła się zgodnie z przyjętą dotąd praktyką. Narodowy Fundusz Zdrowia został poinformowany o planowanym zakończeniu udzielania świadczeń przez Szpital oraz złożony został wniosek o cesję kontraktu lub rozpisanie nowego postępowania. Z dniem publikacji zmian w Statucie Szpitala w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego ustalono termin przekazania świadczeń, o czym ponownie NFZ został poinformowany. Procedury wejścia w życie zmian statutowych spowodowały, iż zakończenie działalności likwidowanych komórek organizacyjnych Szpitala musiało nastąpić z dniem wejścia w życie zmian w Statucie, a tym samym po tej dacie Szpital nie mógł udzielać świadczeń. We wszystkich dotychczasowych przypadkach tak przebiegały procedury. Wyłoniony podmiot przejmował udzielanie świadczeń z dniem wejścia w życie zmian w Statucie. Dlatego też Szpital nie miał możliwości i podstaw do nie przekazania udzielania świadczeń, tym bardziej, że 11.06.2015 r. wybrany podmiot zarejestrował komórki likwidowane przez Szpital zapewniając kontynuowanie świadczeń. W ocenie Dyrektora Szpitala nie ma przeciwwskazań do uzyskania kontraktu z NFZ przez przejmującego udzielanie świadczeń. Pomimo nieuregulowania tej sytuacji, według wiedzy Dyrektora Szpitala opartej na oświadczeniu podmiotu, który przejął świadczenia wynika, iż ciągłość świadczeń jest zapewniona i są one udzielane w pełnym zakresie pomimo nie uzyskania do tego momentu kontraktu.

(Ani Dyrektor Szpitala (a właściwie p.o. Dyrektora) ani Pan Prezydent to nie NFZ i ich opinia (wiedza) nie jest jak widać wiążąca, skoro cesji nie ma?! – przyp. mój).

Ad. 3 Szpital nie kierował do krajowego konsultanta ds. perinatologii korespondencji w sprawie udzielenia opinii co do przekazania udzielania świadczeń. Warunek uzyskania takiej opinii został postawiony w wymogach postępowania konkursowego, aby podmiot ubiegający się o przejęcie i kontynuację świadczeń gwarantował wysoką jakość usług medycznych. (To dopiero ciekawostka wymogu treści przetargu. Ale jak zrozumiałem, konsorcjum, które wygrało przetarg dostało takową pozytywną opinię i przedstawiło ją w trakcie postępowania przetargowego! – przyp. mój).

Ad. 4 Ani Prezydent Miasta, ani Dyrektor nie posiadają wiedzy, aby Szpital miał zostać placówką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. (Właściwie to szkoda – przyp. mój).

Ad. 5 Zgodnie z § 12 zawartej przez Szpital Umowy nr 104/SzpSp/2015 z dnia 24.03.2015 r. know-how miało zostać zapłacone w ratach, tj. 123 tys. zł. do 15.06.2015 r., 61,5 tys. zł. do 23.06.2015 r. oraz 61,5 tys. zł. do 23.09.2015 r. Faktura została wystawiona przez Szpital na kwotę określoną w postępowaniu, tj. 246 tys. zł. z przytoczonymi wyżej terminami płatności. Jak informuje Dyrektor Szpitala – na dzień dzisiejszy należność nie została uregulowana i do konsorcjum zostało skierowane wezwanie do zapłaty należnej kwoty. (Czyli miałem rację – podejrzenie, a i wiarygodność konsorcjum w moich oczach zdecydowanie spadła, ciekawe jak z tym u Pana Prezydenta Zb. Podrazy (SLD) i p.o. Dyrektora Zb. Grzywnowicza? – przyp. mój).

Ad. 6 Ilość urodzeń w oddziale jest istotna zarówno z punktu widzenia ekonomicznego uzasadnienia funkcjonowania oddziału, a przede wszystkim z punktu bezpieczeństwa udzielanych świadczeń, na co zwróciła uwagę w wystąpieniu pokontrolnym stanu polskiej neonatologii i położnictwa Najwyższa Izba Kontroli. Jednym z wniosków NIK było zaprzestanie kontraktowania oddziałów, które mają rocznie poniżej 600 porodów. Przy kosztach stałych, jakie taki oddział generuje, rosnących stale wymogach w zakresie wyposażenia i kadry, małej dostępności specjalistów na rynku pracy i stosunkowo niskiej wartości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia utrzymywanie oddziału, w którym jest statystycznie poniżej 1,5 porodu dziennie pozbawione jest uzasadnienia ekonomicznego i medycznego.

Ad. 7 Świadczenia przejmuje konsorcjum składające się z trzech firm, gdzie tylko jedna jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, a pozostałe to spółka osobowa i jednoosobowa działalność. Zatem zabezpieczeniem realizacji umowy nie jest wyłącznie kapitał zakładowy spółki z o.o., ale także majątek pozostałych podmiotów. (Czyli wg Pana Prezydenta wszystko w porządku, tylko co z tym głupim know-how na 246.000,00 zł?, przypadek? – przyp. mój).

Jednocześnie podkreślam, że mienie nie jest przekazywane przez Szpital nieodpłatnie, ale nabywane przez świadczeniodawcę. (Aha… – przyp. mój).

Z-ca Prezydenta Miasta Iwona Krupa

int.2015.06.24-szpital-odp.2Za Pana Prezydenta Zb. Podrazę (SLD) podpisała się tym razem I. Krupa Z-ca Prezydenta. Żeby nie powstały jakieś rozbieżności interpretacyjne informuję, że odpowiedź jest opatrzona pieczątką z datą 15.07.2015 r. Należałoby jednak zadać następne pytania, choćby co z poradnią K w naszym szpitalu i czy to prawda, że konsorcjum dostanie kontrakt dopiero od 15.09.2015 r.? Etc., etc.

Ps Zapoznałem się ostatnio także z kuriozalnym (jak dla mnie) postanowieniem o umorzeniu śledztwa z marca tr., w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa w latach 2012-2013 w związku z ogólnie to ujmując realizacją projektu inwestycyjnego „Utworzenie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii„, przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach (sygn. akt VI Ds 62/14/S). W kontekście umorzenia kiedyś sprawy „Marek Lipczyk i inni” (sygn. V Ds 20/08) przez Prokurator I. Pirch-Mirochę w Gliwicach przyjmuję to ze zrozumieniem. W uzupełnieniu.

Komentarze

16 komentarzy do “Co z naszym dąbrowskim szpitalem?”

 1. Konrad, 31 lip 2015 o 13:45

  Czy spotkał się Pan ostatnio z pozytywną opinią o naszym Szpitalu?

 2. Wojciechowicz, 2 sie 2015 o 15:48

  Ad 7 – w istocie tak jest. Jednakże w tym momencie cała odpowiedzialność opiera się na 5 tysiącach majątku spółki i prywatnym majątku Pana Sodowskiego. Inni wspólnicy spółki Komandytowej odpowiadają do kwoty tysiąca złotych (jak wynika z odpisu KRS spółki osobowej), zatem w sumie to jest 7 tysięcy a ponadto majątek prywatny jednej osoby.

 3. Brawo, 2 sie 2015 o 18:01

  do Wojciechowicza: słuszna uwaga. Powstaje pytanie czy ta osoba ma jakiś duży majątek na siebie? Wydaje się to ważne w związku nie zapłaceniem know-how w terminie.

 4. Kazimierz Jasionek, 9 sie 2015 o 10:01

  Umarzanie śledztw przez te nic nie warte, powiązane prokuratury w stosunku do przekrętów jakie stały się normalnością w DG, stało się wizytówką tego zasiedziałego, zatwardziałego grona kolesi !!!! Tyle zła jakie wyrządziła ta rządząca sitwa komuchów począwszy od rządów Lipczyka, a skończywszy na obecnych rządach w niczym nie zmąciła spokojnego snu ich kolesi z prokuratur, którzy w takich kantach nie widzą niczego złego !!! Możemy tylko zazdrościć rządom w Chinach, którzy z takimi cynikami robią szybko porządek na stadionach, ku uciesze gawiedzi !!!! Czemu w Polsce nie zastosować takiej metody w stosunku do rządzących (pod siebie)i tych którzy powinni ścigać takie procedery ????? Myślę że byłby to jedyny sposób by Polska stała się nareszcie normalnym krajem !!!!

 5. informator, 12 sie 2015 o 10:01
 6. Kazimierz Jasionek, 12 sie 2015 o 14:08

  Brawo za czujność „informator”
  „Wielkie słowa podziwu” należą się Kopaczce za dobór takich kpiarzy jak Małecka Libera !!!! Takie zachowanie tej g…. wartej posłanki, i minister tylko świadczy o tej rządzącej bandzie świętych krów i ich arogancji !!!! Na takich cieci to latarnia z długim […] i takie osoby nigdy nie powinny zajmować publicznych stanowisk. Do jednego bym ich tylko zagonił, aby prysła ich niczym nie uzasadniona buta i arogancja, do zamiatania ulic i grzebania w śmietnikach. !!!! Małecka Libera, dla takiej tylko – noga d…. […] !!!!!

 7. Kazimierz Jasionek, 12 sie 2015 o 14:11

  A Grzywnowicz jak zwykle pospolity kłamczuch i miernota !!! Ale właśnie tacy są wspierani przez Dyzmę Podrazę !!!!

 8. ana, 12 sie 2015 o 14:42
 9. ana, 12 sie 2015 o 14:59

  Nie słyszałam pozytywnych opinii, wręcz przeciwnie. Byłam tam w odwiedzinach i to co widziałam to skandal! Nigdy nie chciałabym znaleźć się w tym szpitalu. O kwotach łapówek pacjenci dyskutują przed gabinetami i nie trzeba specjalnie o to pytać. Czy to prawda…? Kobiety szukają porodówek i lekarzy poza Dąbrową.Dlaczego???To wiem bo wiele koleżanek rodzi w innych szpitalach !Brak zaufania…Kiepska kadra…? Teraz jeszcze ta sprawa z Liberą i zachowanie lekarza daje dużo do myślenia.
  Nie wszyscy tam są źli ale winni za zaistniałą sytuację są zarządzający!!! Tu potrzeba zmiany i wymiany części kadry! Czy tam są jakieś kontrole?

 10. iti, 12 sie 2015 o 15:32

  SKANDAL

 11. gibson, 12 sie 2015 o 15:45
 12. ciekawostka, 15 sie 2015 o 10:36
 13. info, 16 sie 2015 o 12:18
 14. hulk, 17 sie 2015 o 20:36
 15. Okiem Jaszczura - Co z długiem Perinatologii Śląskiej za outsourcing porodówki? - Rolowana Dąbrowa, 11 cze 2019 o 10:18
 16. Okiem Jaszczura - ZCOSS – jest wyrok (drugi) - Rolowana Dąbrowa, 7 lut 2020 o 9:25

Zostaw komentarz
Ta strona wykorzystuje pliki cookie przechowywane na twoim komputerze. Jeżeli nie zgadzasz się na to opuść stronę lub wyłącz obsługę plików cookie w przeglądarce. Więcej informacji o plikach cookie znajdziesz na tej stronie